МРРБ ОТКРИВА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И СПОРТНА БАЗА

региони в растеж

Одобрени са промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, които ще отговорят на големия интерес на общините за подобряване на образователната инфраструктура

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 одобри предложеното изменение на Приоритетна ос 1 на Програмата и даде мандат на Управляващия орган на програмата, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на МРРБ, да договори изменението с Европейската комисия в срок до края на месец май 2017г. още

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ ДВ, бр. 4 (15.01.2016 г.) НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ДНСК лого

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 1. Закон за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г. – в сила от 30.08.2008г., изм. бр. 47, 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 79 от 2015г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 80 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 97 от 2013г., изм. и доп. бр. 104 от 2014г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на КС от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г. и бр. 46 от 2005 г., изм. бр. 63 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. бр. 9 от 2011г.)
 4. Национален план за регионално развитие за периода 2000 – 2006 г., приет с ПМС № 208 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2001 г.)
 5. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на МС от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)
 6. Решение № 44 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 7. Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 8. Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)
 9. Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.)
 10. Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)
 11. Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)
 12. Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
 13. Наредба № 14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население” (ДВ, бр. 94 от 2009г.)

още

BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Иновации и конкурентоспособност

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: още

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

лого EU

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

На 12 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката. Бюджетът на новата оперативна програма е в размер на 102 млн. евро, които са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие, тъй като не се изисква национално съ-финансиране. Средствата са заделени от средствата по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, предвидени за прилагането на финансови инструменти. Портфейлите от заеми освен със средства по оперативната програма, ще бъдат гарантирани и със средства от COSME/HORIZON 2020, както и с ресурс на Европейския Инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. още

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Иновации и конкурентоспособност

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020. още