УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.519, местност „Касева чешма“, Община Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.519, местност „Касева чешма“, Община Русе,  -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Склад“ в имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.