УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе,  по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят инвестиционен технически проект: „Промяна предназначението на Склад в „Производствена сграда – Цех №66 – разкрой  в УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.