УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ I-4317,КВ. 297, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ I-4317,КВ. 297  по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Жилищна сграда с гаражи в УПИ I-4317,КВ. 297, гр. Русе

Bookmark the permalink.

Comments are closed.