УВЕДОМЛЕНИЕ – ЕТ „СИТИ-Д-ПЕТЪР МИЦОВ – СТАНКО ИВАНОВ“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ЕТ „СИТИ-Д-ПЕТЪР МИЦОВ – СТАНКО ИВАНОВ“ има следното инвестиционно предложение: Да изработи ИТП за обект: „Промяна предназначението на  сграда с идентификатор 63427.3.444.2 в независима малка пивоварна в УПИ I-242, кв.957 (ЗПЗ), гр. Русе

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.