УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-3995, ПИ 3996 и ПИ 4001 ,кв. 295 по кадастралния план на гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-3995, ПИ 3996 и ПИ 4001 ,кв. 295 по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят ПУП-ИПЗ за УПИ III-3995, ПРЗ за ПИ 3996 и ПИ 4001 и РУП, кв. 295, гр. Русе

Bookmark the permalink.

Comments are closed.