УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.8.1296, кв. ИПЗ, ГР.РУСЕ по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.8.1296.1, КВ.ИПЗ, ГР.РУСЕ“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.