УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-697, кв.3005, град Русе по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда в шивашки цех за автомобилни тапицерии, УПИ IV-697, кв.3005, град Русе“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.