УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-769 и УПИ II-768 ,кв. 91 по кадастралния план на гр. Русе има следното инвестиционно предложение: „Да изготвят ПУП-ПРЗ за УПИ III-769 и УПИ II-768, кв. 91, гр. Русе”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.