УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.518, местност Касева Чешма, гр. Русе има следното инвестиционно предложение: „Да изградят Сграда за безвредна производствена дейност в ПИ 63427.149.518, местност Касева Чешма, гр. Русе ”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.