УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ“ ЕАД – град Русе

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на сграда  с идентификатор 63427.128.85.1 в Заваръчен цех, гр. Русе” Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.