УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Едноетажна сграда-автомивка и кафе бар в УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.