УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ II-5344, кв. 101, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за “ Жилищна сграда с обществено обслужващ партер и гаражи (вх.Б и вх.В) в имота си.“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.