Технически паспорт

Предлагаме услугата архитектурно и технологично заснемане на съществуващи производствени сгради с цел изготвяне на технически паспорт или заснеме с цел предстоящо инвестиционно намерение.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ. Обследване на съществуващ строеж може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

  1. Събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  2. Екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  3. Оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);
  4. Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.).

Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж, в зависимост от неговото предназначение.

Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ се състои в провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените измерения и на качествените показатели за удостоверяване на:

  1. Размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите нормативни актове;
  2. Допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа;
  3. Степента на риска за настъпване на аварийни събития;
  4. Опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;
  5. Технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост при избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на строежа.

Екипа разполага с висококачествени технически средства на фирма Leica Geosystems Inc” за 3D измерване на сгради , съоръжения и инсталации.