СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 06.01.2021 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ДНСК лого

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2022 г., приета с РМС № 696 от 2012 г.

2. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ (ЗРР) (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 21 от 2020 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2020 г.)

2.1. (§ 5 ПЗР ЗРР)* Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), приет с ПМС № 183 от 2020 г. (ДВ, бр. 70 от 2020 г.) (в сила от 11.08.2020 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2020 г.) (с § 1, т. 1 от ЗР на ПМС № 183 от 2020 г. е отменен ППЗРР, приет с ПМС № 216 от 2008 г. – ДВ, бр. 80 от 2008 г.)

3. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАТУРБ) (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на КС – изм. бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г., бр. 39 и 57 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 107 от 2020 г.)

3.1. (чл. 23 ЗАТУРБ) Решение № 45 от 2005 г. на Министерския съвет за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

3.2. (чл. 36, ал. 2 ЗАТУРБ във вр. с т. 4 от РМС № 921 от 2011 г.) Заповед № РД-02-14-2021 от 2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризация на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризация на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (обн., ДВ, бр. 66 от 2012 г., неофициален раздел, изм., бр. 73 от 2014 г. и бр. 75 от 2016 г.)

4. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (ЗГР) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2001 г., бр. 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г.,бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и 50 от 2016 г., бр. 85 и 91 от 2017 г., бр. 47 от 2018 г., бр. 17, 24 и 101 от 2019 г., бр. 105 от 2020 г.)

4.1. (чл. 24, ал. 2ЗГР) Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., бр. 82 от 2013 г., бр. 53 и 69 от 2015 г., бр. 5 от 2020 г.)

4.2. (чл. 113, ал. 1 ЗГР) Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 и 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г. и бр. 32 от 2018 г.)

5.1. (чл. 23, ал. 4 ЗЗЛД) Инструкция № 03-04-357 от 2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена (обн. ДВ, бр. 26 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2016 г.)

5.2. (§ 5, т. 62 ДР ЗУТ) Решение № 44 от 2005 г. на Министерския съвет за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

5.3. (чл. 385, ал. 2 ЗСВ) Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 4 от 2020 г.)

* Основание за издаване

5.1. ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни (ДВ, бр. 1 от 2002 г.)

5.2. ЗУТ – V.1. Закон за устройство на територията

5.3. ЗСВ – Закон за съдебната власт (ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

1. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС) (обн., в. „Известия на Президиума на Народното събрание“, бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 57 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.)

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС) (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 от 2001 г. на КС – изм., бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 от 2013 г. на КС – изм., бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 44, 60, 61, 79, 94 и 98 от 2019 г., бр. 28, 34 и 44 от 2020 г.)

2.1. (§ 7 ПЗ ЗДС) Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), приет с ПМС № 254 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г., бр. 40 от 2020 г.)

3. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС) (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 от 2013 г. на КС – изм., бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 60, 61 и 94 от 2019 г., бр. 107 от 2020 г.)

3.1. (§ 37 ПЗР ЗИД ЗОС) Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.)

4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС) (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.; доп., бр. 88 от 2017 г., бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.)

4.1. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, одобрен с ПМС № 44 от 1978 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 1978 г.; изм., бр. 73 от 1979 г. и бр. 15 от 2003 г.)

4.2. (чл. 4, ал. 2 ЗУЕС) Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2009 г.)

4.3. (чл. 44, ал. 4 ЗУЕС) Наредба № РД-02-20-8 от 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (ДВ, бр. 40 от 2012 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2012 г.)

5. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ (ЗОСОИ) (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 от 1998 г. на КС – изм., бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 77 от 2018 г.)

6. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ЗК) (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; доп., бр. 103 от 2017 г.; изм., бр. 7 и 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2019 г.; доп., бр. 60 от 2019 г.; изм., бр. 79 от 2019 г.) (в сила от 02.01.2018 г.)

6.1. (чл. 44 ЗК) Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с ПМС № 177 от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2018 г.; изм., бр. 37 от 2020 г.)

6.2. (чл. 158, ал. 3, т. 4 и § 6, т. 3 ПЗР ЗК) Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с ПМС № 177 от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.)

7. ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ) (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 77 и 98 от 2018 г., бр. 79 от 2020 г.)

8. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД (ЗВСГЗГФ) (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2015 г.; изм. бр. 58 от 2017 г.; доп., бр. 55 от 2018 г.)

8.1. (§ 10 ПЗР ЗВСГЗГФ) Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ), приет с ПМС № 55 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 и 105 от 1999 г., бр. 101 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.)

9. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 от 1993 г. на КС – изм., бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 от 1995 г. на КС – изм., бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 от 1996 г. на КС – изм., бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. , бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 42, 55 и 77 от 2018 г., бр. 61 от 2019 г., бр. 79 от 2020 г.)

9.1. (§ 10 ПЗР ЗСПЗЗ) Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), приет с ПМС № 74 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8 и 72 от 1993 г., бр. 87 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г., бр. 70 и 93 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г.)

9.2. (чл. 13, ал. 7 и чл. 13а, ал. 10 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-02-14-461 от 2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6 и технически изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл. 13а, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2003 г.)

9.3. (чл. 28, ал. 11 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-494 от 2003 г. на министъра на земеделието и горите и Заповед № РД-02-14-454 от 2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2003 г.)

9.4. (чл. 45, ал. 7 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-495 от 2003 г. на министъра на земеделието и горите и Заповед № РД-02-14-455 от 2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 97 от 2003 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2003 г.)

ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; доп., бр. 34 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г., бр. 23 и 107 от 2020 г.)

1.1. (§ 26, ал. 1 ПЗР ЗОП от 2016 г.) Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.; попр., бр. 20 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2020 г.)

1.2. (чл. 54, т. 1 ЗОП от 1999 г.) Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки (ДВ, бр. 89 от 2000 г.)

1.3. (чл. 94, ал. 3 ЗОП от 2004 г.) Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, приета с ПМС № 75 от 2009 г. (ДВ, бр. 26 от 2009 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2009 г.)

ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

1. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г., бр. 41 и 44 от 2019 г.)

Кадастрална карта и регистри

1.1. (чл. 22 ЗКИР) Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2017 г., бр. 85 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2020 г.)

1.2. (чл. 26, ал. 4 ЗКИР) Наредба № РД-02-20-3 от 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2018 г.)

1.3. (чл. 31 ЗКИР) Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 3 от 2018 г.)

1.4. (чл. 37, ал. 2 ЗКИР) Наредба № 1 от 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 28 от 2004 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2004 г.)

1.5. (чл. 50 ЗКИР) Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2006 г.)

1.6. (чл. 58, ал. 1 ЗКИР) Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г., бр. 8 и 86 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2020 г.)

Специализирани карти и регистри

1.7. (чл. 5, ал. 3 ЗКИР)* Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2020 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 8 от 2005 г.)

1.8. (чл. 6, ал. 3 ЗКИР) Наредба № Н-4 от 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 103 от 2020 г.)

1.9. (чл. 6, ал. 7 ЗУЧК) Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 84 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 9 от 2008 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на правосъдието, е включена в списъка във връзка с наредбите по прилагане на ЗКИР

1.8. ЗУЧК – Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Условни знаци

1.10. Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление „Кадастър и геодезия“, 1993 г.)

2. ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА (ЗГК) (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 41 от 2019 г.)

2.1. (чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗГК) Наредба № 3 от 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница (ДВ, бр. 94 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2006 г.)

2.2. (чл. 12, ал. 2 ЗГК) Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2010 г.)

2.3. (чл. 13, ал. 3 ЗГК)* Наредба № H-7 от 2014 г. за държавнaта геодезическа мрежа (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.4. (чл. 13, ал. 3 ЗГК)* Наредба № Н-8 от 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.5. (чл. 13, ал. 3 ЗГК)* Наредба № H-9 от 2014 г. за държавната гравиметрична мрежа (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.6. (чл. 13, ал. 4 ЗГК) Наредба № РД-02-21-1 от 2015 г. за държавната нивелачна мрежа (ДВ, бр. 55 от 2015 г.)

2.7. (чл. 14, ал. 3, т. 1 ЗГК) Наредба № V-12-1720 от 2014 г. за едромащабната топографска карта, издадена от министъра на инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 48 от 2014 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 2014 г.)

2.8. (чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗГК)* Наредба № H-6 от 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.9. (чл. 15, ал. 3 ЗГК) Наредба № РД-02-20-16 от 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2011 г.)

* – В основанието за издаване на акта е регламентирано, че наредбата се издава от министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството

Инструкции

2.10. (чл. 9 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2011 г.)

2.11. (чл. 10 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-12 от 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ (ДВ, бр. 63 от 2012 г.)

2.12. (*) Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение, издадена от Министерството на строителството и селищното устройство (МССУ) – Главно управление по геодезия, картография и кадастър (ГУГКК) (в сила от 01.07.1986 г.)

2.13. (*) Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 01.01.1980 г.)

2.14. (*) Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000, издадена от МССУ – ГУГКК (в сила от 01.07.1985 г.)

2.15. (*) Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове, издадена от МССУ – ГУГКК (в сила от 01.10.1988 г.)

2.16. (*) Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии, издадена от Комитета по архитектура и благоустройство (КАБ) – ГУГКК (трето преработено издание, в сила от 01.01.1978 г.)

2.17. (*) Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи, издадена от КАБ – ГУГКК (в сила от 01.07.1980 г.)

2.18. (*) Инструкция за трасиране на строителни мрежи, издадена от КАБ – ГУГКК (в сила от 01.07.1980 г.)

2.19. (*) Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове, издадена през 1978 г. от КАБ – ГУГКК (в сила от 01.10.1988 г.)

2.20. (*) Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена през 1998 г. от МРРБ – Главно управление „Кадастър и геодезия“ (в сила от 30.04.1999 г.)

2.21. (*) Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения, издадена от МССУ – ГУГКК (в сила от 01.01.1984 г.)

Условни знаци

2.22. Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:5000, 1:10000, утвърдени със Заповед № РД-13-375 от 2014 г. на Агенция по геодезия картография и кадастър

3. ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА (ЗТр) (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2019 г.)

3.1. (*) Наредба № 6 от 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език (обн., ДВ, бр. 60 от 1995 г.; доп., бр. 72 и 106 от 1995 г. и бр. 4 от 1999 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г., бр. 17, 21, 60, 62, 92, 104 и 107 от 2020 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 4 от 2019 г.)

1.1. (чл. 139, ал. 5 ЗУТ) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г., бр. 13 от 2015 г.; Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС – изм., бр. 44 от 2017 г.)

1.2. (чл. 117 ЗУТ) Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (изм. на загл., ДВ, бр. 22 от 2014 г.) (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 66 от 2008 г., бр. 22 и 56 от 2014 г. и бр. 11 от 2015 г.)

1.3. (чл. 13, ал. 1 и § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 от 2005 г. на ВАС – изм., бр. 11 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 от 2005 г. на ВАС – изм., бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2018 г.)

1.4. (чл. 62, ал. 11 ЗУТ) Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г., бр. 70 от 2019 г.; попр., бр. 84 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2019 г.)

1.5. (чл. 221, ал. 6 ЗУТ) Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм., бр. 21 от 2009 г.)

1.6. (*) Правила и нормативи за планиране на населените места, издадени от Министерството на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 21 и 22 от 1970 г.; попр., бр. 67 от 1970 г.; изм., бр. 69 и 70 от 1977 г., бр. 22 от 1982 г., бр. 33 от 1984 г., бр. 73 от 1989 г. – отм. т. 2 от раздел III, и бр. 87 от 1989 г.) (публ., БСА, кн. 11 – 12 от 1989 г. – отм. Глава IV „Комуникации в населените места“ и приложения № 1 и 2)

1.7. (*) Правилник за планиране на населените места, утвърден със Заповед № РД-14-02-218 от 1985 г. (публ., БСА, кн. 5 от 1985 г.)

1.8. (*) Териториалноустройствени и градоустройствени норми за целесъобразно разполагане на материалната база за културни дейности (публ., БСА, кн. 7 от 1985 г.)

1.9. (*) Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и комплекси, утвърдени със Заповед № 2115 от 1976 г. на министъра на строежите и архитектурата (публ., БСА, кн. 11 – 12 от 1976 г.; попр., кн. 8 от 1980 г.)

1.10. (*) Норми и правила за обектите, обслужващи вилните зони, одобрени със Заповед № 333 от 1973 г. на министъра на архитектурата и благоустройството (публ., БСА, кн. 5 от 1973 г.)

1.11. (*) Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, издадена от министъра на териториалното развитие и строителството (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

1.12. (*) Правила за приемане на паркове и градини (публ., БСА, кн. 8 от 1987 г.)

1.13. (*) Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините, издадени от Министерство на териториалното развитие и строителството (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1997 г.)

1.14. (чл. 166, ал. 5 и § 3 ДР ЗУТ, чл. 17 от ЗТИП и чл. 8, ал. 2 ЗКИР) Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с ПМС № 175 от 1998 г. (изм. на загл., ДВ, бр. 99 от 2001 г., бр. 10 и 102 от 2014 г.) (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, 60 и 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 от 2016 г.; попр., бр. 99 от 2016 г.; изм., бр. 105 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2019 г.)

1.15. (§ 2, ал. 1 ПЗР ПМС № 175 от 1998 г.) Инструкция № 3 от 2001 г. за прилагане на раздел IV „Такси по Закона за устройство на територията“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 111 от 2001 г.; изм., бр. 79 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

1.14. ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите

2. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА (ЗУЗСО) (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19, 92 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 17 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2018 г.)

3. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ЗУЧК) (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г., Решение № 12 от 2013 г. на КС – изм., бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.; доп., бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 56 и 60 от 2019 г.; изм., бр. 21 от 2020 г.)

4. ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗХУ) (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2019 г.; изм, бр. 101 от 2019 г.; доп., бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 44 и 67 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2020 г.) (в сила от 01.01.2019 г.) (с § 2 от ПЗР ЗХУ е отменен Закона за интеграция на хората с увреждания – ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

4.1. (чл. 162, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 33 ЗИХУ) Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2012 г.)

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ) (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.)

5.1. (чл. 60, ал. 1 ЗЗТ) Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.)

6. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН) (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 от 2009 г. на КС – изм., бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г., бр. 1 и 62 от 2019 г., бр. 21 и 44 от 2020 г.)

6.1. (чл. 50, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и 3 ЗКН)* Наредба № 3 от 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (обн., ДВ, бр. 57 от 2019 г.; попр., бр. 65 от 2019 г.) (в сила от 19.07.2019 г.)

6.2. (чл. 171 ЗКН)* Наредба № 4 от 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности (ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на културата, е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

7. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ) (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г.)

7.1. (§ 9 ПЗР ЗОЗЗ) Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), приет с ПМС № 240 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 от 2012 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г. и бр. 93 от 2018 г., бр. 67 от 2019 г.)

7.2. (чл. 17, ал. 2 ЗОЗЗ) Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с ПМС № 261 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 50 от 2011 г., бр. 55 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2018 г.)

7.3. (чл. 16 ЗОЗЗ) Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 30 от 2002 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2002 г.)

7.4. (чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ и чл. 4, ал. 2 ЗСПЗЗ) Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 85 от 2012 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2012 г.)

7.5. Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС № 112 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 95 от 2008 г., бр. 35 от 2012 г.)

7.4. ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

8. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ) (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 2020 г.)

8.1. (§ 9 ПЗР ЗГ) Правилник за прилагане на Закона за горите, приет с ПМС № 80 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 74 от 2002 г.; попр., бр. 79 от 2002 г.; изм., бр. 31, 48 и 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 89 от 2008 г., бр. 76 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

8.2. (чл. 152, ал. 2 ЗГ) Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 68 от 2014 г.; изм., бр. 106 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2018 г.)

8.3. (чл. 113, ал. 3 ЗГ) Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, приета с ПМС № 86 от 2004 г. (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

8.4. (чл. 86, ал. 2 ЗГ) Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г. и бр. 34 от 2016 г.)

9. ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (ЗТ) (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., бр. 13, 17, 21 и 60 от 2020 г.)

9.1. (чл. 121, ал. 5 ЗТ) Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, приета с ПМС №139 от 2020 г. (ДВ, бр. 59 от 2020 г.) (в сила от 07.07.2020 г.) (публ., БСА, кн. 7/8 от 2020 г.) (с параграф единствен от ЗР на ПМС № 139 от 2020 г. е отменена Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета с ПМС № 217 от 2015 г. – ДВ, бр. 65 от 2015 г.)

9.2. (чл. 159 ЗТ) Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, приета с ПМС № 13 от 2015 г. (ДВ, бр. 9 от 2015 г.)

9.3. (чл. 51, ал. 5 отм. ЗТ) Наредба за категоризиране на плажовете, приета с ПМС № 42 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 72 от 2012 г.)

9.4. (чл. 122, ал. 4 ЗТ)* Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория (ДВ, бр. 37 от 2015 г.)

9.5. (чл. 138, ал. 3 и 4 ЗТ)* Наредба № 04-14 от 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ (ДВ, бр. 83 от 2019 г.) (в сила от 26.10.2019 г.)

10.1. (§ 3 ЗР във вр. с чл. 46, 47 и 49 ЗНЗ)* Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г., бр. 12 от 1995 г., бр. 88 от 2000 г., бр. 25 от 2002 г. и бр. 70 от 2004 г.)

10.2. (чл. 44, ал. 2 ЗХ) Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.)

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

10.1. ЗНЗ – Закон за народното здраве (отм. с § 5 ПЗР на Закона за здравето – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

10.2. ЗХ – Закон за хазарта (ДВ, бр. 26 от 2012 г.)

VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС.

ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

1. ЗУТ (V.1)

1.1. (чл. 137, ал. 2 ЗУТ) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 56 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2017 г.)

1.2. (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ) Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 87 от 2017 г., бр. 89 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2020 г.)

1.3. (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2017 г.)

1.4. (чл. 171, ал. 2 ЗУТ) Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 17 от 2004 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2004 г.)

1.5. (чл. 176а, ал. 6 ЗУТ) Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 2 и 80 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2018 г.)

1.6. (§ 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г. и бр. 65 от 2016 г.)

1.7. (чл. 166, ал. 2 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн., ДВ, бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.; изм., бр. 56 от 2017 г. и бр. 70 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2020 г.)

1.8. (чл. 225, ал. 4 ЗУТ) Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2014 г., бр. 65 от 2016 г.; изм., бр. 56 от 2017 г.)

1.9. (чл. 140а, ал. 9 ЗУТ) Заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, утвърдена със Заповед № РД-02-15-213 от 2019 г. на министъра на РРБ (публ., БСА, кн. 2 от 2020 г.)

2. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 и 83 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 27 от 2016 г.)

2.1. Устав на Камарата на архитектите в България (приет на Учредителното събрание, от 2003 г.; изм. и доп., ОС на КАБ от 2004 и 2006 г., ИОС на КАБ от 2007 г., ОС на КАБ от 2007 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2017 г., 2019 г. и 2020 г.)

2.2. Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (приет на Учредителното събрание на КИИП от 2003 г.; изм. и доп., от 2004 г., 2007 г., 2010 г., 2013 г., 2018 г. и 2019 г.)

2.3. (чл. 6, т. 7 и чл. 29 ЗКАИИП)* Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, приета от КАБ (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.)

2.4. (чл. 6, т. 7 и чл. 29 ЗКАИИП)* Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, издадена от КИИП (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2012 г., бр. 58 от 2013 г., бр. 27 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.)

2.5. (чл. 20, ал. 1, т. 5 ЗКАИИП)* Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране (ДВ. бр. 49 от 2004 г.)

2.6. (чл. 11 ЗКАИИП) Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект“, съответно „инженер“, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС № 219 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.)

3. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (ЗКС) (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г., бр. 13, 63 и 92 от 2017 г., бр. 25 от 2019 г.)

3.1. (чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 ЗКС)* Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 100 от 2017 г.) (в сила от 01.01.2018 г.) (публ., БСА, кн. 1 от 2018 г.)

 * – Включени в списъка за пълнота на информацията, като не са пряко свързани с правомощията на МРРБ

4. ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ (ЗППК) (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г., бр. 27 и 59 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 91 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 17 от 2020 г.)

5. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП) (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47 и 98 от 2019 г.)

6. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ (ЗЗнт) (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34 и 81 от 2006 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 17 от 2019 г.)

7. ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗВО) (обн., ДВ., бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, бр. 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г.)

7.1. (чл. 9, ал. 3, т. 5 ЗВО) Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“, приета с ПМС № 11 от 2016 г. (ДВ, бр. 7 от 2016 г.) (в сила от учебната 2016 – 2017 г.)

7.2. (чл. 9, ал. 3, т. 5 ЗВО) Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с ПМС № 318 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.; доп., бр. 56 от 2020 г.) (в сила от учебната 2017 – 2018 г.)

7.3. (чл. 9, ал. 3, т. 5 ЗВО) Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с ПМС № 318 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.; доп., бр. 56 от 2020 г.) (в сила от учебната 2017 – 2018 г.)

VІІ. ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

1. ЗУТ (V.1)

1.1. (чл. 169, ал. 4 във вр. с чл. 169, ал. 1 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; попр., бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2020 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 2, 3 от 2016 г.)

1.2. (§ 18, ал. 1ЗР ЗУТ) Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2009 г.)

1.3. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 1 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 2019 г.) (в сила от 20.07.2019 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2019 г.)

1.4. (*) Норми за проектиране на административни сгради, утвърдени със Заповед № РД-12-195 от 1981 г. на Министерство на строежите и архитектурата (МСА) (публ., БСА, кн. 8 от 1981 г.; изм. и доп., кн. 3 – 4 от 1985 г.; отм. таблица 24 към т. 4.1.2., ДВ, бр. 69 от 1986 г.; публ., БСА, кн. 6 от 1986 г.)

1.5. (*) Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14 от 1988 г. на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ) (в сила от 01.07.1989 г.) (публ. в „Нормативна база на проектирането и строителството“ – специализирано издание на КТСУ при МС от 1989 г.)

1.6. (*) Норми и правила за проектиране на търговски магазини, утвърдени от Министерството на архитектурата и благоустройството (МАБ) със Заповед № 3481 от 1966 г., изм. със Заповед № РД-02-14-651 от 1995 г. (публ., БСА, кн. 10 от 1966 г.; изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.)

1.7. (*) Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене, утвърдени с решение на КАБ по протокол № 65 от 1961 г. (в сила от 01.01.1962 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 1962 г.; изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.)

1.8. (*) Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението, утвърдени със Заповед № РД-12-195 от 1981 г. на МСА (в сила от 01.01.1982 г.) (публ., БСА, кн. 6 – 7 от 1981 г.; отм. табл. 5 към т. 2.20., ДВ, бр. 69 от 1986 г.)

1.9. (*) Норми за проектиране на приемни сгради на транспорта – част „Автогари“ (в сила от 01.01.1983 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 1982 г.)

1.10. (*) Сгради и комплекси за граждански обреди. Норми за проектиране (в сила от 01.10.1983 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 1983 г.)

1.11. (*) Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради, одобрени с решение № 9 по протокол от 1967 г. на Министерство на архитектурата и благоустройството (МАБ) (не се отнасят за обществени тоалетни с неограничен достъп) (в сила от 01.07.1967 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 1967 г. и бр. 11 от 1988 г.; отм. части обн., ДВ, бр. 6 от 1989 г.)

1.12. (*) Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп, утвърдени със Заповед № РД-02-14-273 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС, съгласувани с Министерството на народното здраве и социалните грижи (в сила от 01.01.1989 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 1988 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

2. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ЗЛЗ) (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 от 2001 г. на КС – изм., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г.; бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г., бр. 28, 44, 54, 71, 85, 103 и 110 от 2020 г.)

2.1. (чл. 46, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 ЗЛЗ)* Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г.; Решение № 15323 от 2011 г. на ВАС – изм. и доп., бр. 15 от 2012 г., бр. 32 от 2013 г., бр. 37 от 2014 г., бр. 22, 86 и 103 от 2016 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на здравеопазването, е включена в списъка във връзка с Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)

3. ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ЗФВС) (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.; доп., бр. 35 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2019 г., бр. 69, 85 и 96 от 2020 г.) (в сила от 19.01.2019 г.)

3.1. (чл. 26, ал. 1, чл. 33, ал. 3, чл. 39, ал. 3, чл. 44, ал. 3, чл. 87, чл. 103, ал. 2, т. 1, чл. 105, ал. 3, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 ЗФВС) Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта (ППРФВС), приет с ПМС № 77 от 2019 г. (ДВ, бр. 31 от 2019 г.) (в сила от 12.04.2019 г.)

3.2. (чл. 47, ал. 2 ЗФВС*) Наредба № V-12-299 от 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2013 г.)

3.2. ЗФВС* – Закон за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; отменен с § 2 ПЗР ЗФВС – ДВ, бр. 86 от 2018 г.)

VІІІ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

            1. ЗУТ (V.1)

1.1. (чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ, бр. 11 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2017 г.)

1.2. (чл. 169, ал. 4 ЗУТ във вр. с ал. 1 и § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород (ДВ, бр. 86 от 2020 г.) (в сила от 07.01.2021 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2020 г.)

1.3. (*) Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия, утвърдени със Заповед № РД-02-14-25 от 1988 г. на председателя на КТСУ (в сила от 01.07.1988 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 1988 г.)

1.4. (*) Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия, утвърдени със Заповед № РД-02-14-26 от 1988 г. на председателя на КТСУ (в сила от 01.07.1988 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 1988 г.)

1.5. (*) Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)

1.6. (*) Складове с общо предназначение. Норми за проектиране (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)

1.7. (*) Норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи, издадени от Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството и Комитета по енергетика (заповедта за утвърждаване на нормите е публикувана в БСА, кн. 8 от 1990 г., а нормите са отпечатани в издание на НИТИ „Енергопроект“, С., 1990 г.)

1.8. (*) Норми за технологично проектиране на топлоелектрически централи (публ., издание на Комитета по енергетика, С., 1990 г.)

1.9. (*) Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения, утвърдени със съвместна Заповед № РД-14-02-825 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство и министъра на енергетиката (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.)

1.10. (*) Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) – Раздел „Хидротехнически съоръжения“, одобрен със Заповед № 4754 от 1968 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 1 – 2 от 1975 г.)

1.11. (*) Норми за проектиране на хидромелиоративни системи (отпечатани в „Библиотека на проектанта“, бр. 64 от 1991 г. – специализирано издание на ДФ „Водпроект“, Министерство на земеделието и хранителната промишленост)

1.12. (*) Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-305 от 1987 г. на председателя на КТСУ (публ., БСА, кн. 12 от 1987 г.)

1.13. (*) Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси, утвърдени със Заповед № РД 14-02-24 от 1986 г. на министъра на строителството и селищното устройство и председателя на Националния аграрно-промишлен съюз (публ., БСА, кн. 3 от 1986 г.)

1.14. (*) Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради, утвърдени със съвместна Заповед № РД-14-02-25 от 1986 г. на министъра на строителството и селищното устройство и на председателя на Националния аграрно-промишлен съюз (в сила от 01.07.1986 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 1986 г.)

1.15. (*) Оранжерии. Норми за проектиране, утвърдени със Заповед № 4716 от 1979 г. на Министерство на строителството и строителните материали (МССМ) и № 1322 от 1979 г. на КАБ (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)

1.16. (*) Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)

1.17. (*) Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.)

1.18. (*) Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 3 от 1987 г.)

1.19. (*) ПИПСМР – Раздел „Охладителни кули, комини, силози и бункери“, одобрени със Заповед № 6188 от 1967 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

ІХ. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

1. ЗУТ (V.1)

1.1. (чл. 169, ал. 4 и § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 104 от 2014 г.; попр., бр. 3 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 1 от 2015 г.)

1.2. (чл. 169, ал. 4 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2012 г.)

Натоварвания

1.3. (чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ) Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 33 от 2005 г.)

1.4. (*) Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (публ. в „Нормативна база на проектирането и строителството“ – специализирано издание на КТСУ при МС, 1988 г.)

Фундиране

1.5. (*) Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фундиране (в сила от 08.01.1997 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 1996 г.)

1.6. (*) Норми за проектиране на пилотно фундиране, утвърдени със Заповед № РД-02-14-334 от 1992 г. (в сила от 01.10.1993 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 1993 г.)

1.7. (*) Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини (публ., БСА, кн. 2 и 4 от 1986 г.; попр., кн. 7 от 1986 г.)

1.8. (*) Норми за проектиране на подпорни стени, утвърдени със Заповед № РД-02-14/84 от 1986 г. на КТСУ при МС (публ., БСА, кн. 10 от 1986 г.; изм., кн. 8 от 1990 г.)

1.9. (*) Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-101 от 1988 г. на КТСУ при МС (обн., ДВ, бр. 45 от 1988 г.; доп., бр. 7 от 1993 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 1988 г.)

            1.10. (*) Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите, утвърден със Заповед № РД-14-02-456 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство (в сила от 01.01.1986 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 1985 г.)

1.11. (*) ПИПСМР – Раздел „Специални промишлени фундаменти“ (Фундаменти под машини) (публ., БСА, кн. 7 – 8 от 1968 г.)

Стоманобетонни конструкции

1.12. (*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, утвърдени със Заповед № РД-02-14-257 от 1986 г. на КТСУ (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, бр. 58 от 2008 г.) (публ., БСА, кн. 7 – 8 от 2008 г.)

1.13. (*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури, утвърдени със Заповед № РД-02-14-395 от 1989 г. на председателя на КТСУ (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1990 г.)

1.14. (*) Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (публ., БСА, кн. 5 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1996 г.)

1.15. (*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-313 от 1988 г. на КТСУ (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)(изм., № 1, утвърдено със Заповед № РД-02-14-52 от 1992 г. на Министерство за терито­риално развитие, жилищна политика и строителство)

1.16. (*) Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 1999 г.)

1.17. (*) Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (приложение към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции) (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 1999 г.)

Стоманени конструкции

1.18. (§ 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) (в сила от 12.06.2021 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2020 г.)

1.19. (*) Норми за проектиране на стоманени конструкции, утвърдени със Заповед № РД-02-14-83 от 1986 г. на КТСУ (публ. в брошура на КТСУ при МС, 1987 г.)

1.20. (*) Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили, утвърдени със Заповед № РД-02-14-393 от 1989 г. на председателя на КТСУ при МС (публ., БСА, кн. 1 – 2 от 1990 г.)

1.21. (*) ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“, утвърден със Заповед № 2904 от 1968 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.)

1.22. (*) ПИПСМР – Раздел „Контрол без разрушаване на метални заварени съединения“ (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.)

Зидани конструкции

1.23. (*) Норми за проектиране на зидани конструкции, утвърдени със Заповед № РД-14-02-785 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, кн. 9 – 10 от 1998 г.)

1.24. (*) Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции, утвърден със Заповед № РД 14-02-122 от 1984 г. на МССУ (в сила от 01.07.1984 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.)

Дървени конструкции

1.25. (*) Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, кн. 5 – 6 от 1990 г.)

1.26. (*) ПИПСМР – Раздел „Дървени носещи конструкции“ (публ., БСА, кн. 1 от 1968 г.)

Гражданска отбрана

1.27. (*) Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране, утвърдени със Заповед № РД-14-02-29 от 1983 г. на МСА (публ., БСА, кн. 5 – 6 от 1983 г.; изм., кн. 3 – 4 от 1985 г.)

1.28. (*) Инженерно-технически правила на гражданската отбрана (приложение № 2 от ПМС № 45 от 1988 г. – необн., отпечатани за служебно ползване в брошура на Министерския съвет, 1989 г.; отм. чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 31, чл. 32, чл. 33 и чл. 34)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

Х. Пожарна и взривна безопасност

1. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13, 26, 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 10, 48, 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г.,бр. 60 и 85 от 2020 г.)

1.1. (чл. 37, ал. 3 ЗМВР) Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с ПМС № 207 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г., бр. 48 и 99 от 2020 г.)

1.2. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 63 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 6, 7, 8 от 2018 г.)

1.3. (чл. 17, ал. 4 във вр. с ал. 2, т. 2 ЗМВР)* Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 и 84 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г., бр. 33 от 2019 г., бр. 78 от 2020 г.)

1.4. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР) Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.) (публ., БСА, кн. 6, 7, 8 от 2018 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на вътрешните работи, е включена в списъка във връзка със съвместни нормативните актове на МРРБ и МВР от този раздел

2. ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗОБВВПИ) (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., бр. 100 от 2020 г.)

ХІ. Санитарно-хигиенни И ЗДРАВНИ изисквания

1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО (ЗЗдр) (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г.)

1.1. (§ 11 ЗР във вр. с чл. 20 ЗНЗ)* Наредба № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; попр., бр. 100 от 2003 г.)

1.2. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „д“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 2 от 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15 от 2007 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2007 г.)

1.3. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2011 г., бр. 64 и 85 от 2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 2020 г.)

1.4. (чл. 26б, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква „з“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (изм. на загл., ДВ, бр. 103 от 2011 г.) (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., бр. 103 от 2011 г.)

1.5. (чл. 118, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2020 г.)

1.6. (чл. 19, ал. 4 ЗЗдр)* Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.)

1.7. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 12, буква „е“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2010 г.)

1.8. (чл. 56а, ал. 3 ЗЗдр) Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, приета с ПМС № 264 от 2010 г. (ДВ, бр. 90 от 2010 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2011 г.)

1.9. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „ж“ ДР ЗЗдр)* Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2019 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 8 от 2011 г.)

1.10. (*) (§ 2 ДР във вр. с чл. 20 ЗНЗ)* Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 77 от 1987 г.)

1.11. (*) Санитарни норми за максималната допустима интензивност на радиочестотни и електромагнитни полета (ДВ, бр. 23 от 1971 г.)

(*) (§ 39 ПЗР ЗЗдр) – До влизането в сила на актовете по § 38 ПЗР ЗЗдр издадените нормативни актове по прилагането на отменения Закон за народното здраве се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравето.

1.1. ЗНЗ – Закон за народното здраве (отм. с § 5 ПЗР ЗЗдр – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

* – Нормативните актове са включени в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обекти с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето

2. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (ЗХр) (обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2020 г.) (в сила от 09.06.2020 г.) (с § 2 от ПЗР на ЗХр е отменен Закона за храните – ДВ, бр. 90 от 1999 г.)

2.1. (чл. 17, ал. 2 ЗХ)* Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 10 от 2016 г.; доп., бр. 51 от 2018 г.)

* – Нормативните актове са включени в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

2.1. ЗХ – Закон за храните (отм., ДВ, бр. 52 от 2020 г.)

3. ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗВМД) (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 13, 51, 52 и 71 от 2020 г.)

3.1. (§ 11 ЗР ЗНЗ и § 3 ЗР отм. ЗЗР)* Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 1995 г.; изм., бр. 54 от 1999 г. и бр. 34 от 2002 г.)

3.2. (чл. 59, ал. 2 ЗВМД)* Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; изм., бр. 79 и 90 от 2006 г. и бр. 23 от 2008 г.)

3.1. ЗЗР – Закон за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

4.1. (чл. 3, ал. 3 ЗОВВПЗ)* Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.)

* – Нормативните актове са включени в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

4.1. ЗОВВПЗ – Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване (отм. с § 2 ЗР на Закона за почвите – ДВ, бр. 89 от 2007 г.)

ХІІ. ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ

1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 24, 36, 79, 81 и 101 от 2019 г., бр. 21, 54 и 102 от 2020 г.)

1.1. (чл. 101, ал. 1 ЗООС) Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (изм. на загл., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 31 и 67 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2019 г.)

1.2. (чл. 90 ЗООС) Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г. (изм. на загл., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 3 от 2018 г.; попр., бр. 8 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 31 и 67 от 2019 г.; изм., бр. 70 от 2020 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 12 от 2019 г.)

1.3. (чл. 83, ал. 10 ЗООС)* Наредба № 1 от 2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; изм., бр. 100 от 2005 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2006 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на околната среда и водите, е включена в списъка във връзка с избора на лица, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда в процеса на инвестиционното проектиране

2. ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 98 и 103 от 2018 г., бр. 1 и 81 от 2019 г.)

2.1. (чл. 6, ал. 1 ЗЧАВ)* Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 1997 г.; изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 14 от 2004 г. и бр. 42 от 2007 г.)

2.2. (чл. 9, ал. 1 ЗЧАВ) Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 г., бр. 33 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 45 от 2016 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 7 и 57 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г.)

2.3. (чл. 9, ал. 1 ЗЧАВ) Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (загл. изм., ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм., бр. 20 от 2007 г., бр. 67 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г., бр. 95 от 2020 г.)

2.4. (чл. 9, ал. 1 и § 5 ПЗР ЗЧАВ) Наредба № 10 от 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.)

* – Наредбата, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, е включена в списъка във връзка с хигиенните изисквания при проектиране и изграждане на обектите

3. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 от 2014 г. на КС – изм., бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 25, 56 и 81 от 2019 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.)

3.1. (чл. 43, ал. 4 ЗУО) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2017 г.)

3.2. (чл. 13 отм. ЗУО) Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.) (публ., БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.)

3.3. (чл. 43, ал. 1 ЗУО)* Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 11 – 12 от 2013 г.)

3.4. (чл. 48, ал. 1 ЗУО)* Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г.)

3.5. (чл. 3, ал. 1 ЗУО)* Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2020 г.)

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

4. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР) (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19,.80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 и 76 от 2017 г., бр. 77 и 98 от 2018 г.)

4.1. (чл. 31аЗБР) Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г. (обн., ДВ, бр.73 от 2007 г.; изм., бр. 81 от 2010 г. и бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г. и бр. 3 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2019 г.)

ХІІІ. ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

            1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС) (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 12 от 2017 г., бр. 52 и 60 от 2019 г., бр. 101 от 2020 г.)

1.1. (чл. 7 ЗЗШОС) Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, приета с ПМС № 218 от 2006 г. (ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2006 г.)

1.2. (чл. 11, т. 7 ЗЗШОС) Наредба № 3 от 2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната (ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2006 г.)

1.3. (чл. 14, т. 3 ЗЗШОС) Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; доп., бр. 77 от 2016 г.)

1.4. (чл. 11, т. 5 ЗЗШОС)* Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2019 г.)

1.5. (чл. 11, т. 6 ЗЗШОС)* Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

1.6. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2006 г.)

            * – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

1.6. ЗЗБУТ – Закон за здравословни и безопасни условия на труд

2. ЗУТ (V.1)

2.1. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 1 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите (обн., ДВ, бр. 47 от 2016 г.; попр., бр. 59 от 2016 г.) (в сила от 22.08.2016 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2016 г.)

2.2. (*) Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството, утвърдени със Заповед № РД-14-02-1378 от 1985 г. на МССУ (в сила от 01.10.1986 г.) (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.) (частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с § 2 ЗР на Наредба № 2 от 2008 г., отменена с § 3 ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г.)

2.3. (*) Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране, утвърдени със Заповед № 1940 от 1980 г. на МССМ и № 335 от 1980 г. на КАБ (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)

2.4. (*) Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения, утвърден със Заповед № РД-12-475 от 1981 г. на МСА (публ., БСА, кн. 1 от 1982 г.; изм. и доп., кн. 2 от 1984 г. и кн. 6 от 1988 г.)

2.5. (*) Правила за приемане на подови настилки, утвърдени със Заповед № РД-02-14407 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС (в сила от 01.07.1989 г.) (публ., БСА, кн. 2 – 3 от 1989 г.; попр., БСА, кн. 8 от 1989 г.) (§ 3, т. 2 от ЗР на Правилата се отменя Раздел 9 „Контрол на качеството и приемане на изпълнените работи“ от Правилника за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения по отношение приемането на подовите настилки, предназначени за защита от корозия.)

2.6. (*) Норми за проектиране на облицовки от скални плочи, утвърдени със Заповед № РД-14-02-642 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство (в сила от 01.01.1986 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 1985 г.)

2.7. (*) Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи, утвърдени със Заповед № РД-02-14-85 от 1986 г. на председателя на КТСУ при МС (в сила от 01.01.1987 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 1986 г.)

2.8. (*) Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи, утвърдени със Заповед № РД 14-02-1236 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство (в сила от 01.10.1986 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 1986 г.)

2.9. (*) Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи (в сила от 01.01.1985 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (КРБ) (обн., ДВ, бр. 56 от 1991 г.; изм., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 и 78 от 2006 г., бр. 12 от 2007 г. и изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.)

1.1. (чл. 86, ал. 1 КРБ) Решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв., прието от 43-то Народно събрание на 18.01.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание (ДВ, бр. 8 от 2017 г.)

2. ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (ЗНА) (обн., ДВ, бр. 27 от 1973 г.; изм., бр. 65 от 1995 г.; доп., бр. 55 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и изм. и доп., бр. 34 от 2016 г.)

2.1. (чл. 6, т. 2 ЗНА) Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.)

2.2. (чл. 6, т. 2 ЗНА) Постановление № 114 от 2015 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (ДВ, бр. 35 от 2015 г.) (в сила от 15.05.2015 г.)

2.3. (чл. 6, т. 2 ЗНА) Постановление № 282 от 2015 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (ДВ, бр. 82 от 2015 г.) (в сила от 23.10.2015 г.)

2.4. (чл. 6, т. 2 ЗНА) Постановление № 23 от 2016 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (ДВ, бр. 11 от 2016 г.) (в сила от 09.02.2016 г.)

2.5. (чл. 6, т. 2 ЗНА) Постановление № 29 от 2017 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (ДВ, бр. 12 от 2017 г.) (в сила от 03.02.2017 г.)

2.6. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 2015 г. (приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 на ПМС № 18 от 2015 г.) (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; изм., бр. 35 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2017 г.) (в сила от 03.02.2017 г.)

2.7. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – методически указания, одобрени с ПМС № 18 от 2015 г. (приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 на ПМС № 18 от 2015 г.) (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм., бр. 35 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) (в сила от 03.02.2017 г.)

2.8. (чл. 6, т. 1 ЗНА) Постановление № 240 от 2016 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

2.9. (чл. 9, ал. 1 Директива 2010/31/ЕС) Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. (НПСБНПЕ), приет с РМС № 1035 от 2015 г.

2.9. Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

3. ЗУТ (V.1)

3.1. (чл. 169, ал. 4 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ и чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ) Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г. и бр. 27 от 2015 г.); (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 и 93 от 2013 г., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 31 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 90 от 2015 г. и бр. 93 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2017 г.)

4. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 35 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 103 от 2017 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2018 г.; изм., бр. 83 от 2018 г., бр. 21 от 2020 г.)

4.1. (чл. 18, ал. 1 ЗЕЕ) Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица, приета с ПМС № 240 от 2016 г. (ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2019 г.)

4.2. (чл. 48 ЗЕЕ) Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2016 г.)

4.3. (чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ) Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2016 г.)

4.4. (чл. 42 ЗЕЕ от 2008 г.)* Наредба № РД-16-301 от 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)

4.5. (чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ)* Наредба № Е-РД-04-3 от 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2019 г.)

4.6. (чл. 57, ал. 6 ЗЕЕ)* Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

4.7. (чл. 49, ал. 7 ЗЕЕ от 2008 г.)* Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

4.8. (чл. 44, ал. 9 ЗЕЕ) Наредба № Е-РД-04-1 от 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност(ДВ, бр. 6 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2019 г.)

4.9. (чл. 56 ЗЕЕ) Наредба № Е-РД-04-1от 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, под­държане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) (в сила от 29.03.2019 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2019 г.)

4.10. (чл. 23, ал. 5, чл. 34, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ от 2008 г. и чл. 34, ал. 5 ЗЕВИ) Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с ПМС № 26 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 35 от 2013 г.)

            4.10. ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници

* – Наредбата е включена в списъка, поради нейната свързаност със съвместните наредби на МРРБ и МЕ в областта на енергийната ефективност

ХV. ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ) (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г.)

1.1. (чл. 125, ал. 3 ЗЕ)* Наредба № Е-РД-04-1 от 2020 г. за топлоснабдяването (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) (в сила от 24.03.2020 г.) (с § 5 от ПЗР е отменена Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването – ДВ, бр. 34 от 2007 г.)

1.2. (чл. 83, ал. 3 ЗЕ във вр. с § 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; изм., бр. 73 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2007 г.)

1.3. (чл. 125, ал. 4 ЗЕ и чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2006 г. и бр. 6 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 8, 9 от 2016 г.)

1.4. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ)* Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 42 от 2015 г.)

1.5. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 2 ЗЕ)* Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 42 от 2015 г.)

1.6. (чл. 64, ал. 9 ЗЕ) Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2008 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 75 от 2015 г. и бр. 39 от 2020 г.)

1.7. (чл. 200, ал. 2 ЗЕ) Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г. и бр. 30 от 2014 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 5 от 2012 г.)

1.8. (чл. 196, ал. 1 ЗЕ)* Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2016 г., бр. 63 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2019 г.)

1.9. (чл. 200, ал. 1 ЗЕ и чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 43, 50 и 88 от 2014 г., бр. 4 и 60 от 2018 г.)

1.10. (чл. 116, ал. 7 ЗЕ)* Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 36 и 77 от 2016 г., бр. 76 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2019 г.)

            * – Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативни актове по прилагане на ЗУТ

2. ЗУТ (V.1)

2.1. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2017 г.)

2.2. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 1 ЗУТ) Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2011 г.)

2.3. (чл. 169, ал. 4 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-1 от 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 53 от 2018 г.) (в сила от 27.09.2018 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2018 г.)

3. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ЗЕВИ) (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 65 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 65 от 2020 г.)

ХVІ. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 от 2009 г. на КС – изм., бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14, 23, 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и бр. 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 44, 51, 62, 69, 101 и 105 от 2020 г.)

1.1. (чл. 286, ал. 5 ЗЕС) Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.; изм. бр. 51 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2013 г.)

1.2. (чл. 268, ал. 2 ЗЕС) Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, приета с ПМС № 277 от 2007 г. (ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

1.3. (*) ПИПСМР – Раздел „Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио- (ТТР) съобщения“ (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм., кн. 9 от 1979 г.)

(*) (§ 3, ал. 2 ПЗР ЗД) – Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

2. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА (ЗЕСМФИ) (ДВ, бр. 21 от 2018 г.) (в сила от 09.03.2018 г.)

2.1. (чл. 3, ал. 5 ЗЕСМФИ)* Наредба № 34 от 2018 г. за определяне на методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 92 от 2018 г.)

2.2. (чл. 3, ал. 5 ЗЕСМФИ)* Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (приложение към член единствен на Наредба № 34 от 2018 г. – ДВ, бр. 92 от 2018 г.)

2.3. (чл. 32, т. 2 ЗЕСМФИ) Наредба № 6 от 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 49 от 2019 г.) (в сила от 25.06.2019 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2019 г.)

2.4. (чл. 57, ал. 2 ЗЕСМФИ) Наредба № 21 от 2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура (ДВ, бр. 83 от 2019 г.) (в сила от 23.01.2020 г.) (с § 7 от ПЗР се отменя Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура – ДВ, бр. 53 от 2005 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2020 г.)

2.5. (чл. 63, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 3, чл. 67, ал. 2 и чл. 73 ЗЕСМФИ)* Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, приета с ПМС № 286 от 2019 г. (ДВ, бр. 92 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2020 г.)

* – Включена в списъка за информация в процеса на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на физическа инфраструктура по прилагане на ЗУТ

ХVІІ. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

            1. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г., бр. 31, 80 и 105 от 2018 г., бр. 60 от 2019 г., бр. 14 от 2020 г.)

1.1. (§ 12 ПЗР ЗП) Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г.,; изм. и доп., бр. 90 от 2016 г. и бр. 107 от 2018 г.)

1.2. (чл. 36 от ЗП) Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г.; попр., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 38 от 2020 г.) (в сила от 26.10.2018 г.) (с § 3 ПЗР се отменят Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища – ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 9, 10, 11 от 2018 г.)

1.3. (чл. 36 от ЗП) Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) (в сила от 01.03.2016 г.) (публ., БСА, кн. 4, 5, 6 от 2016 г.)

1.4. (чл. 18, ал. 5 ЗП) Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.)

1.5. (чл. 20, ал. 1 ЗП)* Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г. и бр. 8 от 2015 г.)

1.6. (чл. 10, ал. 6 във вр. с чл. 10, ал. 4 и 5 ЗП) Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, приета с ПМС № 345 от 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.) (в сила от 28.12.2018 г.)

1.7. (чл. 36д, ал. 3 и 4 ЗП) Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.)

1.8. (чл. 36 ЗП и чл. 50 ППЗП) Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2012 г.)

1.9. (чл. 10, ал. 6 ЗП) Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с ПМС № 370 от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 16 от 2020 г.) (в сила от 31.12.2019 г.)

            * – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на тунели

2. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП) (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 от 2012 г. на КС – изм., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г.)

2.1. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП), приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2015 г.)

2.2. (чл. 3, ал. 3 ЗДвП) Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 6/7 от 2019 г.)

2.3. (чл. 3, ал. 3 ЗДвП) Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 7, 8 от 2015 г.)

2.4. (чл. 14, ал. 1 ЗДвП) Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г., бр. 34 от 2015 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 32 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 6/7 от 2019 г.)

2.5. (чл. 14, ал. 1 ЗДвП) Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г. и изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 5, 6 от 2015 г., кн. 6/7 от 2019 г.)

2.6. (чл. 14, ал. 1 ЗДвП) Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2020 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2020 г.)

2.7. (чл. 14, ал. 2 ЗДвП във вр. с чл. 36з, ал. 3 ЗП) Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм., бр. 93 от 2011 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2011 г.)

2.8. (чл. 24а, ал. 2 ЗДвП) Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (обн., ДВ, бр. 56 от 2012 г.; изм., бр. 32 от 2015 г.) (публ., БСА, кн. 7, 8 от 2015 г.)

2.9. (чл. 139 ЗДвП) Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г. и бр. 108 от 2020 г.)

2.10. (чл. 140, ал. 6 ЗДвП) Наредба № 15 от 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 40 от 2008 г.)

3. ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗЖПТ) (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г., бр. 20 и 62 от 2019 г., бр. 79 от 2020 г.)

3.1. (чл. 30, ал. 1 ЗЖПТ, чл. 75, ал. 4 ЗУТ и чл. 35 ЗП) Наредба № 55 от 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; попр., бр. 20 и 42 от 2004 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2004 г.)

3.2. (чл. 29, ал. 2 и чл. 115 ЗЖПТ)* Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г., бр. 43 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2014 г., бр. 97 от 2018 г., бр. 102 от 2020 г.)

4. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗМПВВППРБ) (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., Решение № 5 от 2005 г. на КС – изм., бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 от 2014 г. на КС – изм., бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 60 и 104 от 2020 г.)

4.1. (чл. 95, ал. 1 ЗМПВВППРБ)* Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г.; изм., бр. 85 от 2017 г.; доп., бр. 103 от 2017 г.)

4.2. (чл. 112а, ал. 6 ЗМПВВППРБ) Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.)

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

5. ЗУТ (V.1)

5.1. (чл. 75, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) (в сила от 20.02.2018 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 10, 11 от 2017 г.)

5.2. (*) ПИПСМР – Раздел „Пътища и улици“, утвърден със Заповед № 320 от 1978 г. на МССМ (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.)

5.3. (*) Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) (публ., БСА, кн. 1 от 2000 г.)

5.4. (*) Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места, утвърдени със Заповед № 3085 от 1975 г. на МСА (публ., БСА, кн. 9 – 10 от 1975 г.; изм., кн. 7 от 1980 г.)

            5.5. (*) Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:

            Част първа „Основни положения“

            Част втора „Натоварвания и въздействия“

            Част трета „Земна основа и фундиране“

            Част пета „Стоманени конструкции“

            (Части І, ІІ и ІІІ на нормите са публикувани в „Нормативна база на проектирането и строителството“, 1989 г.)

(Част V е публикувана в „Нормативна база на проектирането и строителството“, 1990 г.)

5.6. (*) ПИПСМР – Раздел „Мостове и водостоци“, одобрен със Заповед № 4998 от 1968 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1969 г.)

5.7. (*) Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели, утвърдени със Заповед № РД-08-139 от 1988 г. на министъра на транспорта и Заповед № РД-02-14-107 от 1988 г. на председателя на КТСУ при МС (необнародвани, публикувани в „Нормативна база на проектирането и строителството“, 1988 г.) Изискванията за пътни тунели са отменени с § 2, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели (изм., ДВ, бр. 8 от 2016 г.) (в сила от 01.03.2016 г.)

5.8. (*) ПИПСМР – Раздел „Тунели“ (публ., БСА, кн. 8 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 6 от 1978 г.)

5.9. (*) Норми за проектиране на селскостопански пътища, утвърдени със Заповед № РД-02-14-22 от 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при МС (публ., БСА, кн. 4 от 1987 г.; попр., кн. 7 от 1987 г.)

5.10. (*) Правила и норми за проектиране на улични настилки, утвърдени със Заповед № 8944 от 1969 г. на министъра строежите и архитектурата (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.)

5.11. (*) Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки, утвърдени със Заповед № 4756 от 1979 г. на МССМ и № 1329 от 1979 г. на КАБ (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)

5.12. (*) ПИПСМР – Раздел „Железопътни и трамвайни линии“ (публ., БСА, кн. 7, 8 от 1968 г.)

5.13. (*) ПИПСМР – Раздел „Електрификация на железопътни линии“ (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)

(*) (§ 20, ал. 2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

6. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ (ЗГВ) (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г., бр. 1 и 62 от 2019 г., бр. 60 от 2020 г.)

6.1. (чл. 44, ал. 3, чл. 48в, ал. 6 и чл. 48ж, ал. 13 ЗГВ)* Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 26 от 2015 г., бр. 34 от 2017 г., бр. 40 и 53 от 2018 г.)

6.2. (чл. 47, ал. 1, чл. 48а, ал. 1 във вр. с § 6 ПЗР ЗГВ)* Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 и 87 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г. и бр. 51 от 2015 г.)

            * – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

ХVІІІ. ГЕОЗАЩИТА

1. ЗУТ (V.1)

1.1. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 95 и чл. 169, ал. 3 ЗУТ) Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (ДВ, бр. 68 от 2001 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2002 г.)

1.2. (*) Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 г.) (публ., БСА, кн. 1 от 1994 г.)

1.3. (чл. 95, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.) (публ. без изм., БСА, кн. 7 от 2014 г.)

2.1. (чл. 95, ал. 2, т. 4 ЗГ)* Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2013 г.)

2.1. ЗГ – Закон за горите

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

ХІХ. ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ВОДОПОЛЗВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 от 2019 г., бр. 21, 44, 52 и 102 от 2020 г.)

1.1. (чл. 198е, ал. 7 ЗВ) Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 106 от 2014 г.)

1.2. (чл. 135, т. 6 ЗВ във вр. с чл. 46, ал. 3 ЗНЗ) Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) (публ., БСА, кн. 10 от 2000 г.)

1.3. (чл. 135, т. 2 ЗВ във вр. с § 144, ал. 1 ПЗР ЗИД ЗВ) Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 15 от 2012 г., бр. 28 от 2013 г., бр. 90 от 2014 г. и бр. 102 от 2016 г.)

1.4. (чл. 135, т. 3 във вр. с чл. 189 ЗВ) Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2014 г. и бр. 6 от 2018 г.)

1.5. (чл. 135, т. 4 във вр. с чл. 189 ЗВ и чл. 20 ЗНЗ) Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 15 от 2012 г.)

1.6. (*) (чл. 135, т. 10 ЗВ) Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2011 г.)

1.7. (чл. 135, т. 7 във вр. с чл. 189 ЗВ и чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 12, б. „б“ ЗЗдр)* Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 5 от 2013 г.)

1.8. (*) (чл. 135, т. 12 ЗВ) Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2008 г.)

1.9. (чл. 135, т. 11 ЗВ) Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2008 г.)

1.10. (чл. 135, ал. 1, т. 13 ЗВ)* Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 48 от 2015 г.)

1.11. (чл. 135, т. 15 ЗВ и чл. 84, ал. 3 ЗУТ) Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 от 2005 г. на ВАС – изм., бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г., бр. 95 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г., бр. 70 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2020 г.)

1.12. (чл. 141, ал. 2 ЗВ) Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 2020 г. (ДВ, бр. 9 от 2020 г.) (в сила от 31.01.2020 г.) (с § 1 от ПЗР на ПМС № 12 от 2020 г. е отменена Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние – ДВ, бр. 81 от 2016 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2020 г.)

1.13. (чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21 ЗВ)* Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 и 44 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 20 от 2016 г.)

1.14. (чл. 135, ал. 1, т. 1а ЗВ) Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 2016 г. (ДВ, бр. 100 от 2016 г.)

1.15. (чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ)* Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2014 г. и бр. 85 от 2020 г.)

1.16. (чл. 198х ЗВ) Наредба № РД-02-20-3 от 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите (ДВ, бр. 94 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 4 от 2020 г.)

(*) (§ 62, ал. 3 ПЗР ЗВ) – До привеждането на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 7 и 13 в съответствие със ЗВ се прилагат отменените наредби по чл. 135, ал. 1, т. 10 и 12, доколкото не противоречат на ЗВ.

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативните актове по прилагане на ЗУТ

2. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ (ЗРВКУ) (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.; доп., бр. 77 от 2018 г.)

2.1. (чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 8 ЗРВКУ) Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 2016 г. (ДВ, бр. 6 от 2016 г.) (в сила от 22.01.2016 г.)

2.2. (чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ и чл. 25, ал. 4 ЗА) Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 2006 г.)

2.3. Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (приложение към член единствен на Наредба № 1 от 2006 г. – ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.) (публ., БСА, кн. 6 от 2006 г.)

2.4. (чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ) Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 2016 г. (ДВ, бр. 6 от 2016 г.) (в сила от 22.01.2016 г.)

2.5. (чл. 24, ал. 3 ЗРВКУ) Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите, приета с ПМС № 49 от 2006 г. (ДВ, бр. 23 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2008 г.)

2.6. (чл. 8, ал. 3 ЗРВКУ) Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, одобрена с ПМС № 49 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2006 г.; попр., бр. 26 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2008 г.)

2.2. ЗА – Закон за администрацията

3. ЗУТ (V.1)

3.1. (§ 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2010 г. ; изм. и доп., бр. 45 от 2016 г.)

3.2. (§ 18, ал. 1 ЗР ЗУТ) Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2005 г.)

3.3. (§ 18, ал. 1 ЗР във вр. с чл. 169, ал. 1 и 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 2018 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2019 г.)

3.4. (*) Норми за проектиране на насипни язовирни стени, утвърдени със Заповед № РД-14-02-824 от 1985 г. на министъра на строителството и селищното устройство и на министъра на енергетиката (публ., БСА, кн. 1 и 6 от 1986 г.)

ХХ. Здравословни и безопасни условия на труд

1. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ) (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22, 52, 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91, 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20, 38, 49, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 2020 г.)

1.1. (чл. 276, ал. 1 КТ) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г., бр. 90 от 2016 г. и бр. 10 от 2019 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2019 г.)

1.2. (чл. 276, ал. 1 КТ)* Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.; изм., бр. 101 от 2007 г.)

1.3. (чл. 276, ал. 1 КТ)* Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

1.4. (чл. 276, ал. 1 КТ)* Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г. и бр. 73 от 2018 г.; изм., бр. 5 от 2020 г.)

1.5. (чл. 276, ал. 1 КТ)* Наредба № 13 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт (ДВ, бр. 12 от 2006 г.)

1.6. (чл. 275 и чл. 276, ал. 3 КТ във вр. с чл. 19, ал. 2 ЗА)* Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн., ДВ, бр. 32 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2013 г.)

1.7. * Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (Д-06-002) (издание на Министерство на труда и социалните грижи/МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 4 от 1994 г.)

1.8. (чл. 276, ал. 1 КТ)* Правилник по безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 от 1996 г. на министъра на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 3 от 1997 г.)

1.9. * Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ (Д-02-002) (издание на ЦС на БПС, 1984 г.)

1.10. * Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001) (издание на МТСГ, 1997 г.)

1.11. * Правилник по безопасността на труда при производството на цимент (издание на МТСГ, 1998 г.)

2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 97 от 2017 г.)

2.1. (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ и чл. 276 КТ)* Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г.)

2.2. (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2019 г.)

2.3. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40 от 2005 г.) (публ., БСА, кн. 3 от 2007 г.)

2.4. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2011 г.)

2.5. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № 5 от 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (ДВ, бр. 49 от 2010 г.)

* – Нормативният акт е включен в списъка във връзка с изискванията към строежите за хигиена, здраве, околна среда и безопасност при експлоатация

ХХІ. Безопасна експлоатация И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

1. ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 54 и 105 от 2020 г.)

1.1. (чл. 31, ал. 1, чл. 41 и чл. 42, ал. 2 ЗТИП) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с ПМС № 75 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 27 и 88 от 2014 г., бр. 60 от 2018 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 12 от 2014 г.)

1.2. (чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 88 от 2014 г., бр. 60 от 2018 г.)

1.3. (чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с ПМС № 187 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 88 от 2014 г., бр. 60 от 2018 г.)

1.4. (чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 50 и 88 от 2014 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 103 от 2020 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2020 г.)

1.5. (чл. 200, ал. 3 ЗЕ и чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с ПМС № 312 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 50, 60 и 88 от 2014 г., бр. 4 и 60 от 2018 г.)

1.6. (чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 49 и 88 от 2014 г., бр. 60 от 2018 г.)

1.7. (чл. 34, ал. 2 и чл. 39, ал. 2 ЗТИП) Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с ПМС № 187 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 50 и 88 от 2014 г., бр. 58 от 2018 г.)

1.8. (чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, приета с ПМС № 186 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2014 г.; изм., бр. 60 от 2018 г.) (публ. без посл. изм., БСА, кн. 12 от 2014 г.)

2. ЗУТ (V.1)

2.1. (чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.) (в сила от 04.04.2017 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2017 г.)

2.2. (чл. 56, ал. 6 ЗУТ) Наредба № V-12-707 от 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти (ДВ, бр. 102 от 2013 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2014 г.)

3. ЗЗБУТ (ХХ.2)

3.1. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)* Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.)

3.2. (чл. 17 ЗЗБУТ)* Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г.; доп., бр. 100 от 2020 г.)

4.1. (§ 2 ДР и във вр. с чл. 20 ЗНЗ)* Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)

4.2. (чл. 391, ал. 3 ЗСВ)* Наредба № 4 от 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (ДВ, бр. 8 от 2008 г.) (публ., БСА, кн. 2 от 2008 г.)

4.3. (§ 3 ДР ЗКИ)* Наредба № 8121з-444 от 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции (ДВ, бр. 37 от 2016 г.) (в сила от 21.05.2016 г.)

4.4. (§ 5 ПЗР ЗЧАВ във вр. с чл. 117 ЗООС, чл. 135, т. 13 ЗВ и чл. 15 и 37 ЗОВВООС)* Наредба № 5 от 2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (ДВ, бр. 39 от 2003 г.)

4.5. (чл. 29, ал. 2, т. 1 ЗЖПТ)* Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 29 от 2018 г., бр. 66 от 2019 г., бр. 12 и 80 от 2020 г.)

* – Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията за обекти и съоръжения на етапа на техническата експлоатация, които са свързани с изискванията при тяхното проектиране и изграждане

4.1. ЗНЗ – Закон за народното здраве (отм. с § 5 ПЗР ЗЗдр – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

4.2. ЗСВ – Закон за съдебната власт (ДВ, бр. 64 от 2007 г.)

4.3. ЗКИ – Закон за кредитните институции (ДВ, бр. 59 от 2006 г.)

4.4. ЗОВВООС – Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отм. с § 8 ПЗР ЗУО – ДВ, бр. 86 от 2003 г., отм. с § 4 ПЗР ЗУО – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.)

4.5. ЗЖПТ – Закон за железопътния транспорт

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (ЗЗБ) (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и 97 от 2016 г., бр. 13 и 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 60 от 2020 г.)

5.1. (чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗБ) Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с ПМС № 264 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.)

5.2. (чл. 12, ал. 6 ЗЗБ) Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2013 г.)

6. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (ЗБИЯЕ) (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г.)

6.1. (чл. 111 ЗБИЯЕ) Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с ПМС № 187 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 55 от 2017 г.)

6.2. (чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ) Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с ПМС № 185 от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2013 г.; изм., бр. 4 и 37 от 2018 г.)

6.3. (чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ) Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво, приета с ПМС № 196 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.; изм., бр. 4 и 37 от 2018 г.)

ХХІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО, И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ на ЕС, бр. 88 от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.)

2. ЗТИП (ХХІ.1)

2.1. Постановление № 307 от 1996 г. на Министерския съвет за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.; изм., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89 и 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2015 г.)

2.2. (чл. 105, ал. 2 КРБ) Постановление № 165 от 2004 г. на Министерския съвет за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите (загл. доп., ДВ, бр. 48 от 2009 г.; изм., бр. 52 от 2011 г. – в сила от 01.08.2011 г., изм., бр. 103 от 2020 г. – в сила от 04.12.2020 г.) – в сила от датата на влизането в сила на двустранно споразумение между Република България и Европейския съюз за изпълнение на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите регламенти и правилата за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 103 от 2020 г.)

2.2. КРБ – Конституция на Република България

2.3. (чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2020 г.) (публ., БСА, кн. 9 от 2020 г.)

2.4. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 5, ал. 1, т. 9 от УП на МРРБ, чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗТИП и чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби (обн., ДВ, бр. 98 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 1 от 2016 г.)

2.5. (чл. 25, ал. 4 ЗА, чл. 30 НСИОССП) Заповед № РД-02-14-906 от 2012 г. на МРРБ относно Процедура за издаване на разрешения и за нотифициране пред Европейската комисия на лица за оценяване на строителни продукти и/или за издаване на технически одобрения (публ., БСА, кн. 9 от 2012 г.)

2.6. (§ 39 ПЗР НСИОССП) Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 от 2005 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (публ., БСА, кн. 7 от 2005 г.)

2.5. и 2.6. НСИОССП – Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (отм. с § 1 от ПМС № 32 от 2015 г. – ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.)

2.7. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм., бр. 32 от 2016 г.)

2.8. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.9. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.10. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с ПМС № 271 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.11. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 12 от 2016 г.)

2.12. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 5 от 2018 г. (ДВ, бр. 6 от 2018 г.) (в сила от 21.04.2018 г., като глава трета влиза в сила от 16.01.2018 г.)

2.13. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията,приета с ПМС № 90 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.14. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане,приета с ПМС № 91 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.15. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на уредите, захранвани с газово гориво, приета с ПМС № 10 от 2018 г. (ДВ, бр. 9 от 2018 г.) (в сила от 21.04.2018 г.)

2.16. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.17. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии, приета с ПМС № 200 от 2017 г. (ДВ, бр. 78 от 2017 г.) (в сила от 21.04.2018 г.)

2.18. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване,приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.19. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост,приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм., бр. 32 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.20. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

2.21. (чл. 24 ЗТИП) Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 66 от 2006 г.)

2.22. (чл. 30д ЗТИП) Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара, приета с ПМС № 110 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 85 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.)

2.23. (чл. 26а, ал. 3 ЗТИП) Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с ПМС № 27 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2016 г., бр. 87 и 99 от 2017 г., бр. 66 от 2020 г.)

2.24. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели,приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.) (в сила от 20.04.2016 г.)

2.25. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП) Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие,приета с ПМС № 47 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)

3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА (ЗИ) (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2019 г.)

3.1. (чл. 13 ЗИ) Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 40 от 2006 г., бр. 8 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2020 г.) (без посл. изм. публ., БСА, кн. 1 от 2010 г.)

3.2. (чл. 28 ЗИ) Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2015 г.; изм., бр. 86 от 2017 г.)

4. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ЗНС) (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г.; доп., бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 7 и 103 от 2018 г.)

5. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (ЗНАООС) (изм. на загл., ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г.; бр. 43 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.)