УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ” ООД, има следното инвестиционно предложение: Да изготви инвестиционен проект за обект: Реконструкция, преустройство и пристройка към съществуваща обслужваща сграда в УПИ VІІІ – 43пч, кв.1017, ИПЗ, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „БТБ БЪЛГАРИЯ” АД има следното инвестиционно предложение: Да изгради стълби за евакуация към промишлена сграда в в УПИ XXХIII – 59, кв. 1018, Източна промишлена зона, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че собственика на УПИ “Енергоремонт”, кв.1020, ИПЗ, гр.Русе има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  “Производствена сграда /Цех  разкрой/”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че собственика на  УПИ VI-81, кв. 4, гр. Мартен, община Русе имат следното инвестиционно предложение ДА ИЗГРАДЯТ: Еднофамилна жилищна сграда с гараж в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че  „БТБ БЪЛГАРИЯ” АД и „БУЛТЕКС-1 ООД –  има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДЯТ: Газопроводно отклонение за газови инсталации за УПИ XXII – 1493 и УПИ VI – 433, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че Деян Красимиров Митев има следното инвестиционно намерение, да изготви инвестиционен проект за обект: ”Реконструкция, промяна предназначението на стопанска постройка и пристройка в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-235, кв. 28, с. Семерджиево, община Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “ДОМИНЕКС ПРО ЕООД“ има следното инвестиционно намерение, да изготви ИТП за Промяна предназначението на Спомагателен корпус в складове и пристройка към него за складове I-ви етап и Пристройка за складове II-ри етап в УПИ I-161, кв1016, ИПЗ, гр. Русе.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че собственика на  УПИ ІІ-99, кв. 8, с. Божичен, община Ивановоима следното инвестиционно предложение ДА ИЗГРАДИ еднофамилна жилищна сграда в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „ЕТ “АТАНАСОВ – АТАНАС АТАНАСОВ” има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: Склад за съхранение на инвентар в имот с идентификатор 63427.183.22 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност “НАД ЛИНИЯТА”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „МЕТА ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗВЪРШИ: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ на съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В УПИ VI-1739, кв. 128 (ид. 63427.10.1820), гр.Русе, Община Русе.