Архив на категория: Уведомление


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ – III-737, кв. 1016 (ИПЗ) ,гр. Русе,  има инвестиционното намерение да изгради Пристройка към съществуваща производствена сграда в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собствениците на УПИ XIII-1338, кв.79 с. Тетовообщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготвят ПУП-ПЗ за имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собствениците на УПИ III-11, кв.60 с. Сандровообщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготвят ИТП за „СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР“ в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ „Енергоремонт“ кв.1020 по кадастралната карта на гр. Русеобщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Пристройка към промишлена сграда с идентификатор 63427.8.28.7“ в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ “Енергоремонт” кв.1020 по кадастралната карта на гр. Русеобщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Пристройка и реконструкция на
промишлена сграда с идентификатор 63427.8.28.3“ в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МИГЕТИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр.  Русе има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ВиК ОТКЛОНЕНИЯ, в ПИ 63427.2.5661, ул. Костур 3-5, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на ПИ 52235.503.1048 кв.82 по кадастралната карта на с. Ново село, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Склад за селскостопанска техника и инвентар“ в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ II-5344, кв. 101, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за ” Жилищна сграда с обществено обслужващ партер и гаражи (вх.Б и вх.В) в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ III-769,КВ. 91, гр. Русе, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Жилищна сграда с гаражи“ в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ X-242, кв.1026 (ИПЗ), гр. Русе, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за “Складова сграда” в имота си.“