УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на ПИ с идентификатор 63427.183.22 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност “НАД ЛИНИЯТА” има инвестиционното намерение да изготви ИТП за Ведомствен нафтов раздавателен пункт в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“Собственикът на УПИ III-1995, кв. 295, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за жилищна сграда със сутерен, гаражи и паркоместа в имота си.”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.128.31 , местност Калето, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Промяна на предназначението на промишлена сграда «Абонатна станция (ЦАС)» с идентификатор 63427.128.31.8  в  « Склад за търговия на едро с лекарствени продукти”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

О Б Я ВА

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„КАРИНА РУСЕ” ООД
 ЕИК 117 601 871
СЕДАЛИЩЕ:гр. Русе, ул. Студен кладенец № 4
УПРАВИТЕЛИ:Делян Петков Диков и Анна Борисова Филипова
Лице за контакти:инж. Ангел Агаларов, телефон:  0888 344 866; e-mail: agalarovbg@gmail.com

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение  „Промяна предназначението на част от производствена сграда във „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система” в УПИI-1786, кв. 696, град Русе”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Едноетажна сграда-автомивка и кафе бар в УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ“ ЕАД – град Русе

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на сграда  с идентификатор 63427.128.85.1 в Заваръчен цех, гр. Русе” Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.518, местност Касева Чешма, гр. Русе има следното инвестиционно предложение: „Да изградят Сграда за безвредна производствена дейност в ПИ 63427.149.518, местност Касева Чешма, гр. Русе ”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-769 и УПИ II-768 ,кв. 91 по кадастралния план на гр. Русе има следното инвестиционно предложение: „Да изготвят ПУП-ПРЗ за УПИ III-769 и УПИ II-768, кв. 91, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-697, кв.3005, град Русе по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда в шивашки цех за автомобилни тапицерии, УПИ IV-697, кв.3005, град Русе“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.8.1296, кв. ИПЗ, ГР.РУСЕ по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.8.1296.1, КВ.ИПЗ, ГР.РУСЕ“