Архив на категория: Уведомление


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МИГЕТИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр.  Русе има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ВиК ОТКЛОНЕНИЯ, в ПИ 63427.2.5661, ул. Костур 3-5, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на ПИ 52235.503.1048 кв.82 по кадастралната карта на с. Ново село, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Склад за селскостопанска техника и инвентар“ в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ II-5344, кв. 101, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за “ Жилищна сграда с обществено обслужващ партер и гаражи (вх.Б и вх.В) в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ III-769,КВ. 91, гр. Русе, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Жилищна сграда с гаражи“ в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ X-242, кв.1026 (ИПЗ), гр. Русе, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Складова сграда“ в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на ПИ с идентификатор 63427.183.22 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност „НАД ЛИНИЯТА“ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за Ведомствен нафтов раздавателен пункт в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ III-1995, кв. 295, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за жилищна сграда със сутерен, гаражи и паркоместа в имота си.“

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.128.31 , местност Калето, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Промяна на предназначението на промишлена сграда «Абонатна станция (ЦАС)» с идентификатор 63427.128.31.8  в  « Склад за търговия на едро с лекарствени продукти”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

О Б Я ВА

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„КАРИНА РУСЕ” ООД
 ЕИК 117 601 871
СЕДАЛИЩЕ:гр. Русе, ул. Студен кладенец № 4
УПРАВИТЕЛИ:Делян Петков Диков и Анна Борисова Филипова
Лице за контакти:инж. Ангел Агаларов, телефон:  0888 344 866; e-mail: agalarovbg@gmail.com

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение  „Промяна предназначението на част от производствена сграда във „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система” в УПИI-1786, кв. 696, град Русе”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Едноетажна сграда-автомивка и кафе бар в УПИ II-5355, кв. 199, гр. Русе”