Архив на категория: Уведомление


 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „БТБ БЪЛГАРИЯ” АД има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: Трансформаторен пост тип БКТП с кабелни линии 20 kV към него за ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА на “БТБ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Русе в УПИ XXII – 1493, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “Ф+С АГРО” ООД има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  Пристройка за производство на олио към съществуваща сграда” в ПИ 52235.503.1048, кв. 82 по кадастралният план на с. Ново село, общ. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „СГМ ПЛАСТИКС” ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Да изгради “Производствено складова база на „СГМ ПЛАСТИКС” ЕООД в УПИ XIII – 106пп, кв. 888, м-т “Слатина”, гр. Русе, общ. Русе” в следните под-обекти:

  • Производствено складова база
  • КПП (контролно пропускателна пункт)
  • Външно ел. захранване + БКТП – 1х1000KVA
  • Външни ВиК връзки
  • Пътна връзка

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “АГРОПЛАНТ 60” има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  Промяна предназначение на съществуваща стопанска постройка в „Кланичен пункт и месопреработка“ към съществуваща ферма за едри преживни животни в ПИ 36703.103.461, с. Кацелово, общ. Две могили

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БТБ БЪЛГАРИЯ” АД, собственик на УПИ XXII – 1493, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе има инвестиционно намерение да изгради ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собственика на в УПИ XV-1456, кв. 79, с. Червена вода, община Русе, област Русе имат инвестиционно намерение да изгради гаража в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собственика на УПИ III-147 кв.29, с. Червен, община Иваново, област Русе имат инвестиционно намерение да изгради жилищна сграда в имота си

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собственика на имот с идентификатор 63427.183.25 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност “НАД ЛИНИЯТА” имат инвестиционно намерение да изградят сграда за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства и автомивка в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собствениците на ПИ 63427.2.1407, ЦГЧ, кв. 261, ул. Духовно Възраждане, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготвят ПУП-ПРЗ за имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Микея Дизайн” ЕООД има инвестиционното намерение да изгради работилница за мебели в на УПИ I-49, кв.6, с. Белица, община Тутракан