УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-3995, ПИ 3996 и ПИ 4001 ,кв. 295 по кадастралния план на гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ III-3995, ПИ 3996 и ПИ 4001 ,кв. 295 по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят ПУП-ИПЗ за УПИ III-3995, ПРЗ за ПИ 3996 и ПИ 4001 и РУП, кв. 295, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ – ЕТ “СИТИ-Д-ПЕТЪР МИЦОВ – СТАНКО ИВАНОВ”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ЕТ “СИТИ-Д-ПЕТЪР МИЦОВ – СТАНКО ИВАНОВ” има следното инвестиционно предложение: Да изработи ИТП за обект: „Промяна предназначението на  сграда с идентификатор 63427.3.444.2 в независима малка пивоварна в УПИ I-242, кв.957 (ЗПЗ), гр. Русе

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

УВЕДОМЛЕНИЕ – „МУЛТИКОМЕРС” ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МУЛТИКОМЕРС” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Да изработи ИТП за обект: „Допълващо застрояване към складова сграда към съществуваща „Печатна База” в УПИ I-213, кв. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ V-832пп, кв. ИПЗ, гр. РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИІ-161, кв. ИПЗ, ГР.РУСЕ по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.8.1156.1 В УПИ V-832пп, КВ.ИПЗ, ГР.РУСЕ”

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ I-4317,КВ. 297, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ I-4317,КВ. 297  по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Жилищна сграда с гаражи в УПИ I-4317,КВ. 297, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе,  по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят инвестиционен технически проект: „Промяна предназначението на Склад в „Производствена сграда – Цех №66 – разкрой  в УПИ XII-1296, кв. ИПЗ, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.519, местност “Касева чешма”, Община Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.149.519, местност “Касева чешма”, Община Русе,  -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Склад” в имота си.

УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XVIII-5827, кв. 301, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ XVIII-5827, кв. 301, гр. Русе,  по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Жилищна сграда с гаражи в УПИ XVIII-5827, кв. 301, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891,  по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят инвестиционен технически проект: „Вътрешно преустройство на част от съществуваща промишлена сграда в монтажен цех в УПИ VI-265, кв.891, идентификатор 63427.7.717.4, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ II-5344, кв. 101, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ II-5344, кв. 101,  по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Жилищна сграда с обществено обслужващ партер и гаражи в УПИ II-5344, кв. 101, гр. Русе”