УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “ДОМИНЕКС ПРО ЕООД“ има следното инвестиционно намерение, да изготви ИТП за Промяна предназначението на Спомагателен корпус в складове и пристройка към него за складове I-ви етап и Пристройка за складове II-ри етап в УПИ I-161, кв1016, ИПЗ, гр. Русе.