УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на ПИ 52235.503.1048 кв.82 по кадастралната карта на с. Ново село, община РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Склад за селскостопанска техника и инвентар“ в имота си.“