УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МИГЕТИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр.  Русе има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ВиК ОТКЛОНЕНИЯ, в ПИ 63427.2.5661, ул. Костур 3-5, гр. Русе