УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „МЕТА ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗВЪРШИ: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ на съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В УПИ VI-1739, кв. 128 (ид. 63427.10.1820), гр.Русе, Община Русе.