УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „ЕТ “АТАНАСОВ – АТАНАС АТАНАСОВ” има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДИ: Склад за съхранение на инвентар в имот с идентификатор 63427.183.22 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност “НАД ЛИНИЯТА”