УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че  „БТБ БЪЛГАРИЯ” АД и „БУЛТЕКС-1 ООД –  има следното инвестиционно предложение: ДА ИЗГРАДЯТ: Газопроводно отклонение за газови инсталации за УПИ XXII – 1493 и УПИ VI – 433, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе