УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че собственика на  УПИ VI-81, кв. 4, гр. Мартен, община Русе имат следното инвестиционно предложение ДА ИЗГРАДЯТ: Еднофамилна жилищна сграда с гараж в имота си.