СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ ДВ, бр. 4 (15.01.2016 г.) НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ДНСК лого

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 1. Закон за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г. – в сила от 30.08.2008г., изм. бр. 47, 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 79 от 2015г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 80 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 97 от 2013г., изм. и доп. бр. 104 от 2014г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на КС от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г. и бр. 46 от 2005 г., изм. бр. 63 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. бр. 9 от 2011г.)
 4. Национален план за регионално развитие за периода 2000 – 2006 г., приет с ПМС № 208 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2001 г.)
 5. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на МС от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)
 6. Решение № 44 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 7. Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 8. Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)
 9. Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.)
 10. Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)
 11. Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)
 12. Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
 13. Наредба № 14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население” (ДВ, бр. 94 от 2009г.)

още