УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че Деян Красимиров Митев има следното инвестиционно намерение, да изготви инвестиционен проект за обект: ”Реконструкция, промяна предназначението на стопанска постройка и пристройка в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-235, кв. 28, с. Семерджиево, община Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891,  по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят инвестиционен технически проект: „Вътрешно преустройство на част от съществуваща промишлена сграда в монтажен цех в УПИ VI-265, кв.891, идентификатор 63427.7.717.4, гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: за едноетажна жилищна сграда в имота си УПИ VI-154, кв. 7, ул. „Видин“, по пл. на гр. Мартен, Община Русе.

УВЕДОМЛЕНИЕ – „МУЛТИКОМЕРС” ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МУЛТИКОМЕРС” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Да изработи ИТП за обект: „Нова производствена и складова сграда към съществуваща „Печатна База” в в УПИ I-213, кв. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „”Жилищна сграда с гаражи в УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе”

УВЕДОМЛЕНИЕ – “СИМЕКС-М-ЕООД ” ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“СИМЕКС-М-ЕООД” ЕООД СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Промяна предназначението на “Метален  навес” в „Цех за механична обработка на металите” в УПИ XXI-1106 идентификатор 63427.8.1106, кв. ИПЗ, гр. Русе