УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ III-1995, кв. 295, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготви ИТП за жилищна сграда със сутерен, гаражи и паркоместа в имота си.“

Bookmark the permalink.

Comments are closed.