УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 63427.128.31 , местност Калето, гр. Русе имат следното инвестиционно предложение: Да изготвят инвестиционен технически проект за   „Промяна на предназначението на промишлена сграда «Абонатна станция (ЦАС)» с идентификатор 63427.128.31.8  в  « Склад за търговия на едро с лекарствени продукти”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.