УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че Деян Красимиров Митев има следното инвестиционно намерение, да изготви инвестиционен проект за обект: ”Реконструкция, промяна предназначението на стопанска постройка и пристройка в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-235, кв. 28, с. Семерджиево, община Русе

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.