УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ” ООД, има следното инвестиционно предложение: Да изготви инвестиционен проект за обект: Реконструкция, преустройство и пристройка към съществуваща обслужваща сграда в УПИ VІІІ – 43пч, кв.1017, ИПЗ, гр. Русе

Bookmark the permalink.

Comments are closed.