УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „БТБ БЪЛГАРИЯ” АД има следното инвестиционно предложение: Да изгради стълби за евакуация към промишлена сграда в в УПИ XXХIII – 59, кв. 1018, Източна промишлена зона, гр. Русе

Bookmark the permalink.

Comments are closed.