УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891, гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ VI-265, кв.891,  по кадастралния план на гр. Русе – СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготвят инвестиционен технически проект: „Вътрешно преустройство на част от съществуваща промишлена сграда в монтажен цех в УПИ VI-265, кв.891, идентификатор 63427.7.717.4, гр. Русе”

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.