СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ ДВ, бр. 4 (15.01.2016 г.) НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 1. Закон за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г. – в сила от 30.08.2008г., изм. бр. 47, 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 79 от 2015г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 80 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 97 от 2013г., изм. и доп. бр. 104 от 2014г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 3. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на КС от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г. и бр. 46 от 2005 г., изм. бр. 63 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. бр. 9 от 2011г.)
 4. Национален план за регионално развитие за периода 2000 – 2006 г., приет с ПМС № 208 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2001 г.)
 5. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на МС от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)
 6. Решение № 44 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 7. Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)
 8. Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)
 9. Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.)
 10. Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)
 11. Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)
 12. Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)
 13. Наредба № 14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население” (ДВ, бр. 94 от 2009г.)

 

ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

 

 1. Закон за собствеността (обн., в. “Известия” (Изв.), бр. 92 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г. и бр. 32 от 2005 г., доп. бр. 46 от 2006г., изм. и доп. бр. 24 и 113 от 2007г., изм. бр. 109 от 2008г., изм. и доп. бр. 6 от 2009г., изм. бр. 100 от 2010г., изм. бр. 57 от 2011г., изм. бр. 105 от 2011г., изм. и доп. бр. 107 от 2014г.), публ. БСА, бр. 7 от 2012г.
 2. Закон за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на КС от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г. и бр. 24 от 2004 г.; доп., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2005 г., изм. и доп. бр. 17 от 2006г., изм. бр. 30, 36 и 64 от 2006г., изм. и доп. бр. 105 от 2006г., изм. бр. 41, 92 и 113 от 2007г., доп. бр. 52 от 2008г., изм. бр. 54 от 2008г., изм. бр. 10, 17 и 19 от 2009г., изм. и доп. бр. 33 и 41 от 2009г., изм. и доп. бр. 18 от 2010г., изм. бр. 58 от 2010г., изм. и доп. бр. 87 от 2010г., изм. бр. 19 и 47 от 2011г., изм. бр. 45 и 82 от 2012г., доп. бр. 99 от 2012г., изм. бр. 27 от 2013г., Решение № 6 на КС от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г., изм. и доп. бр. 109 от 2013г., изм. бр. 40 от 2014г., изм. и доп. бр. 105 от 2014г., доп. бр. 52 от 2015г.)
 3. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. бр. 26 от 2007г., доп. бр. 51 от 2007г., изм. бр. 64 от 2008г., доп. бр. 80 и 91 от 2008г., изм. бр. 7 от 2009г., изм. и доп. бр. 62 от 2009г., изм. бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. бр. 31, 52 и 69 от 2010г., изм. и доп. бр. 61 от 2011г., изм.бр. 80 и 105 от 2011г., изм. бр. 24 и 47 от 2012г., бр. 62 и 80 от 2013г., изм. бр. 87 от 2013г., доп. бр. 13 от 2014г.)
 4. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на КС от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г. и бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. и бр. 101 от 2004 г., изм. бр. 24 от 2006г., изм. бр. 59 от 2007 г., изм. бр. 77 от 2010г.)
 5. Закон за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г. и бр. 101 от 2004 г., изм. бр. 29, 30 и 36 от 2006г., изм. и доп. бр. 63 от 2007г., изм. бр. 92 от 2007г., изм. и доп. бр. 54 от 2008г., изм. бр. 70 от 2008г., изм. бр. 10, 17 и 19 от 2009г., изм. и доп. бр. 41 от 2009г., изм. и доп. бр. 87 от 2010г., изм. и доп. бр. 15 от 2011г., изм. бр. 19 от 2011г., бр. 45 от 2012г., изм. и доп. бр. 91 от 2012г., Решение № 6 на КС от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г., изм. бр. 109 от 2013г., изм. бр. 105 от 2014г.)
 6. Наредба № 8 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
 7. Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006г., изм. бр. 53, 65 и 105 от 2006г., изм. бр. 41 от и 109 от 2007г., изм. бр. 50 от 2008г., изм. и доп. бр. 67 от 2008г., изм. бр. 102 от 2008г., изм. бр. 47, 99 и 103 от 2009г., изм. и доп. бр. 52 от 2010г., доп. бр. 50 и 73 от 2011г., бр. 45 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 24 от 2013г.)
 8. Правилник за прилагане на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г., попр. бр. 59 от 2006г., изм. бр. 3 от 2010 г., изм. и доп. бр. 21 от 2011г.)
 9. Закон за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., изм. бр. 30, 36 и 37 от 2006г., изм. и доп. бр. 55 от 2007г., изм. и доп. бр. 70 от 2008г., изм. бр. 19 и 82 от 2009г., изм. и доп. бр. 46 от 2010г., бр. 38 от 2012г., доп. бр. 61 от 2010г., изм. и доп. бр. 100 от 2010г., изм. бр. 19 от 2011г., изм. бр. 14 и 45 от 2012г., бр. 66 от 2013г., бр. 98 от 2014г., бр. 14 от 2015г., изм. и доп. бр. 56 от 2015г.)
 10. Закон за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г. – в сила от 08.04.2011г., изм. и доп. бр. 60 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 27 и 109 от 2013г., изм. и доп. бр. 28 от 2014г., изм. бр. 53 от 2014г., изм. и доп. бр. 60 и 100 от 2015г.)
 11. Правилник за прилагане на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; попр., бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31, 48 и 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г. и бр. 98 от 2005 г., изм. и доп. бр. 54 от 2006г., изм. и доп. бр. 89 от 2008г., изм. и доп. бр. 76 от 2010г., изм. бр. 7 от 2011г.)
 12. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (обн. ДВ, бр. 73 от 2008г.)
 13. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 от 2004 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 13 и 24 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. и доп. бр. 91 от 2008г., изм. бр. 6 и бр. 80 от 2009г.)
 14. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 и 105 от 1999 г., бр. 101 от 2001 г. и бр. 31 от 2003 г.; изм., бр. 69 от2004 г., изм. бр. 62 от 2009г.)
 15. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на КС от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на КС от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на КС от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г. и бр. 87 от 2005 г., изм. бр. 17 и 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 13 и 24 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 6 от 2009г., изм. и доп. бр. 10 от 2009г., изм. бр. 19 и 44 от 2009г., изм. и доп. бр. 94 от 2009г., изм. бр. 99 от 2009г., изм. и доп. бр. 62 от 2010г., изм. бр. 8 от 2011г., изм. и доп. бр. 39 от 2011г., изм. и доп. бр. 25 от 2012г., изм. бр. 44от 2012г., изм. бр. 16 от 2013г., изм. бр. 49 и 98 от 2014г., изм. и доп. бр. 14 от 2015г., изм. бр. 31 от 2015г., изм. и доп. бр. 61 и 100 от 2015г.)
 16. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 и 92 от 1992 г., бр. 8, 30 и 72 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., изм. бр. 75 от 2006г., попр. бр. 17 от 2007г., изм. и доп. бр. 45 от 2008г., изм. и доп. бр. 62 от 2009г., изм. бр. 41 от 2010г., изм. и доп. бр. 39 и 50 от 2011г., изм. бр. 35 от 2012г., изм. и доп. бр. 50 от 2012г.)
 17. Закон за управление на етажната собственост (обн. ДВ, бр. 6 от 2009г., изм. и доп. бр. 15 от 2010г., изм. бр. 8 от 2011г., изм. и доп. бр. 57 от 2011г., изм. бр. 82 от 2012г.); публ., БСА, бр. 7 от 2012 г.
 18. Наредба № РД-02-20-8 за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост (обн. ДВ, бр. 40 от 2012г.), публ. БСА, бр. 7 от 2012г.
 19. Наредба № 6 за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (обн. ДВ, бр. 78 от 2009г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.
 20. Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на министъра на земеделието и горите и заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.
 21. Заповед № РД-46-495 от 22.08.2003 г. на министъра на земеделието и горите и заповед № РД-02-14-455 от 22.08.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 97 от 2003 г.), публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.
 22. Заповед № РД-02-14-461 от 26.08.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6 и технически изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл. 13а, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.
 23. Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение (обн. ДВ, бр. 64 от 2013г.)

 

ІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 1. Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., изм. бр. 18 от 2006г., изм. и доп. бр. 37 и 79 от 2006г., ДВ, бр. 82, от 2009 г., изм. и доп. бр. 79 от 2015г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. и доп. бр. 104 от 2014г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006г.
 3. Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки (ДВ, бр. 89 от 2000 г.)

 

ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

 1. Закон за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., изм. и доп. бр. 29 от 2006г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. бр. 57 от 2007г.,бр. 91 от 2008г., изм. бр. 80 от 2009г., изм. бр. 19 от 2011г., изм. и доп. бр. 49 от 2014г.); публ., БСА, бр. 6 от 2014г.
 2. Закон за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 2006г., изм. бр. 57 от 2007г., изм. и доп. бр. 109 от 2007г., изм. бр. 19 и 74 от 2009г., изм. бр. 77 от 2010г., изм. бр. 77 от 2012г., бр. 66 от 2013г., изм. и доп. бр. 109 от 2013г., изм. бр. 49 от 2014г. ); публ., БСА, бр. 10 от 2006г.
 3. Закон за транслитерацията (ДВ, бр.19 от 2009г., изм. бр. 77 от 2010г., изм. бр. 77 от 2012г.); публ., БСА, бр. 3 от 2009г.
 4. Постановление № 83 на Министерския съвет от 27.04.1993 г. за определяне на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена към управление “Кадастър и геодезия” на Министерството на териториалното развитие и строителството за национален орган по въпросите на стандартизацията на географските имена (ДВ, бр. 37 от 1993 г.)
 5. Постановление № 153 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. за въвеждане на “Българска геодезическа система 2005” (ДВ, бр. 61 от 2010 г.); публ. БСА, бр. 12 от 2010г.
 6. Постановление № 1 на Министерския съвет от 06.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение (ДВ, бр. 6 от 2005 г.)
 7. Решение № 883 на Министерския съвет от 29.12.2002 г. за даване на съгласие за участие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Асоциация “EuroGeographics”
 8. Решение № 326 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на дългосрочна и годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър
 9. Наредба № 3 за транслитерация на българските географски имена на латиница (ДВ,бр. 94 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006 г.
 10. Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ,бр. 39 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2005 г.
 11. Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г., изм. и доп. бр. 16 от 2006г., изм. и доп. бр. 82 от 2011г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.
 12. Наредба № 12 за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята (ДВ, бр. 86 от 2005 г.)
 13. Наредба № 1 за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 28 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2004 г.
 14. Наредба № 5 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 106 от 2004 г., изм. и доп. бр. 73 от 2006г.)
 15. Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм. и доп. бр. 15 от 2006г.); публ., БСА,бр. 3 от 2006 г.
 16. Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (ДВ, бр. 71 от 2001 г., изм. и доп. бр. 16 от 2006г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.
 17. Наредба № 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 2 от 2002 г., изм. и доп. бр. 16 от 2006г.); публ., БСА, бр. 3 – 4 от 2002 г.
 18. Наредба № 5 за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
 19. Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език (обн., ДВ, бр. 60 от 1995 г.; доп., бр. 72 и 106 от 1995 г. и бр. 4 от 1999 г.)
 20. Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 01.07.1986 г.)
 21. Инструкция за определяне на координатите на геодезически точки чрез глобална позиционираща система GPS (в сила от 01.01.1995 г.)
 22. Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 01.01.1980 г.)
 23. Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000 (в сила от 1.VІІ.1985 г.)
 24. Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10000, 1:5000 и 1:2000 (1993 г.)
 25. Упътване за изготвяне на издателски оригинали за едромащабните топографски карти на Република България в мащаби 1:10000, 1:5000 и 1:2000 (1975 г.) – в сила от 01.03.1976 г.
 26. Упътване за аерофотоснимане (1993 г.) – в сила от 01.01.1994 г.
 27. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (в сила от 01.01.1978 г.)
 28. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 01.10.1988 г.)
 29. Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове (в сила от 01.10.1988 г.)
 30. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.04.1999 г.)
 31. Обща инструкция за транскрипция и правопис на географските имена – издание на Института за български език при БАН и на Съвета за правопис и транскрипция на географските имена към ГУКГ, 1988
 32. Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (в сила от 01.01.1984 г.)
 33. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 01.07.1980г.)
 34. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи (в сила от 01.07.1980 г.)
 35. Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (1993 г.)
 36. Наредба № 1 за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 37. Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (обн. ДВ, бр. 62 от 2010г.); публ. БСА, бр. 12 от 2010г.
 38. Наредба № V-12-1720 за едромащабната топографска карта (обн. ДВ, бр. 48 от 2014г.); публ., БСА, бр. 6 от 2014г.
 39. Наредба № РД-02-21-1 за Държавната нивелачна мрежа (обн. ДВ, бр. 55от 2015г.)

 

V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 1. Закон за устройство на територията (обн., “Държавен вестник” (ДВ), бр. 1 от 2001 г. – в сила от 31.ІІІ.2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., изм. бр. 29, 30, 34, 37 от 2006г., изм. и доп. бр. 65, 76 и 79/2006г., изм. бр. 82/2006г., изм. и доп. бр. 106 и 108/2006г., изм. и доп. бр. 41 и 61 от 2007г., изм. и доп. бр. 33 от 2008г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 54 от 2008г., изм. бр. 69 от 2008г., доп. бр. 98 от 2008г., изм. бр. 102 от 2008г., изм. и доп. бр. 6, 17 и 19 от 2009г., изм. бр. 80 и 92 от 2009г., изм. и доп. бр. 15, 50, 54 и 87 от 2010г., изм. и доп. бр. 19 от 2011г., доп. бр. 35 от 2011г., изм. и доп. бр. 54 и 80 от 2011г., доп. бр. 29 от 2012г., изм. бр. 32 от 2012г., доп. бр. 32 от 2012г., изм. бр. 38 от 2012г., доп. бр. 47 от 2012г., изм. и доп. бр. 53 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 99 от 2012г., бр. 15 от 2013г., изм. бр. 24 от 2013г., доп. бр. 27 от 2013г., изм. бр. 28 от 2013г., изм. и доп. бр. 66 от 2013г., изм. бр. 109 от 2013г., изм. бр. 49 от 2014г., изм. и доп. бр. 53 и 98 от 2014г., изм. бр. 105 от 2014г., изм. бр. 35 от 2015г., изм. бр. 61, 62 и 79 от 2015г., изм. и доп. бр. 101 от 2015г.), публ. БСА, бр. 9 от 2013г.
 2. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 от 2007г. – в сила от 01.01.2008г., изм. бр. 19, 82 и 92 от 2009г., бр. 45 от 2012г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 27 от 2013г., бр. 105 от 2013г. – Решение № 12 от 2013г. на Конституционния съд, изм. и доп. бр. 40 от 2014г., изм. бр. 61 от 2015г., изм. и доп. бр. 101 от 2015г.), публ. БСА, бр. 9 от 2008г.
 3. Закон за устройството и застрояването на Столичната община (обн. ДВ, бр. 106 от 2006г., изм. бр. 41 от 2007г., изм. бр. 6, 19 и 102 от 2009г., изм. бр. 82 от 2012г.), публ. БСА, бр. 12 от 2006г.
 4. Закон за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 105 от 2006г., изм. бр. 80 от 2007г., изм. и доп. бр. 31 от 2008г., доп. бр. 66 от 2008г., изм. бр. 82 от 2009 г.), публ. БСА, бр. 7/8 от 2007г.
 5. Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2005 г., изм. бр. 77 от 2006г., изм. бр. 13 от 2007г., изм. и доп. бр. 95 от 2008г., изм. и доп. бр. 35 от 2011г., изм. бр. 18 от 2012г., изм. и доп. бр. 13 от 2013г., бр. 10, 60 и 102 от 2014г.), публ. БСА, бр. 2 от 2014г.
 6. Инструкция № 2 за прилагане на раздел I от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 37 и 51 от 2004 г.)
 7. Инструкция № 3 за прилагане на раздел IV „Такси по Закона за устройство на територията“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 111 от 2001 г.; изм., бр. 79 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.)
 8. Закон за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., доп. бр. 18 от 2006г., изм. бр. 30, 33, 37, 63 и 95 от 2006г., изм. и доп. бр. 97 от 2006г., изм. бр. 108 от 2006г., изм. бр. 31 от 2007г., изм. и доп. бр. 46 и 85 от 2007г., доп. бр. 108 от 2007г., изм. и доп. бр. 41 от 2009г., изм. бр. 74 от 2009г., изм. и доп. бр. 24 от 2010г., изм. бр. 62 и 98 от 2010г., изм. и доп. бр. 27 от 2014г.)
 9. Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., изм. и доп. бр. 54 от 2006г.; Решение № 7623 на ВАС от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007г., изм. и доп. бр. 14 от 2008г., изм. бр. 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 41 от 2010г., изм. и доп. бр. 38 от 2011г., изм. и доп. бр. 70 от 2013г., изм. и доп. бр. 55 от 2014г.)
 10. Закон за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., изм. бр. 30 и 65 от 2006г., изм. и доп. бр. 24 от 2007г., доп. бр. 62 от 2007г., изм. и доп. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 19, 80 и 103 от 2009г., изм. и доп. бр. 19 от 2011г., изм. бр. 27 от 2013г.)
 11. Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 2009г. – в сила от 10.04.2009г., бр. 80 от 2009г. – Решение № 7 от 2009г. на Конституционния съд, изм. и доп. бр. 92 от 2009г., изм. бр. 93 от 2009г., изм. бр. 101 от 2010г., изм. и доп. бр. 54 от 2011г., изм. бр. 15 и 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г. ); публ., БСА, бр. 3 от 2009г.
 12. Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г. и бр. 112 от 2003 г., бр. 18 от 2006г., изм. бр. 29 и 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 13 и 64 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. и доп. бр. 10 от 2009г., изм. бр. 103 от 2009г., изм. бр. 87 от 2010г., изм. и доп. бр. 19 от 2011г., изм. и доп. бр. 39 от 2011г., изм. бр. 22 от 2012г., бр. 38 от 2012г., доп. бр. 91 от 2012г., изм. бр. 27 от 2013г., изм. и доп. бр. 100 от 2015г.)
 13. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 41 от 2004 г., изм. бр. 75 и 78 от 2006г., изм. бр. 45 и 95 от 2008г., изм. и доп. бр. 62 от 2009г., изм. и доп. бр. 39 и 50 от 2011г., изм. и доп. бр. 35 от 2012г.)
 14. Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 10 от 2004 г., изм. бр. 75 от 2006г., изм. и доп. бр. 95 от 2008г., изм. и доп. бр. 35 от 2012г.)
 15. Наредба за категоризиране на ски пистите (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм. и доп. бр. 51 от 2005 г., изм. бр. 98 от 2007г., изм. бр. 93 от 2009 г. – отменена от 01.10.2015г.)

Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите (обн. ДВ, бр. 9 от 2015г. – в сила от 01.10.2015г.)

 1. Наредба за категоризиране на плажовете (обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г.; изм. бр. 51 от 2005 г., изм. и доп. бр. 98 от 2007г., изм. бр. 93 от 2009 г.)
 2. Наредба № 2 за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДВ, бр. 43 от 2006 г., изм. и доп. бр. 21 от 2009г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006г.
 3. Наредба № 1 за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (ДВ, бр. 53 от 2007 г.)
 4. Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
 5. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (обн., ДВ, бр. 2 от 2005 г.; изм., бр. 29 от 2005 г., изм. и доп. бр. 46 и 98 от 2007г., изм. бр. 93 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 7/8 от 2007 г.
 6. Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г., изм. и доп. бр. 59 от 2015г.)
 7. Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2004 г. и бр. 6 от 2005 г., изм. и доп. бр. 1 от 2007г.)
 8. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г., доп. бр. 54 от 2011г. ) публ., БСА, бр. 6 от 2009г.
 9. Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на ВАС от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г., изм. бр. 41 от 2008г., изм. бр. 76 от 2012г., изм. бр. 21 от 2013г.); публ., БСА, бр. 5 от 2008 г.
 10. Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г.; изм., бр. 90 и 96 от 2005 г., изм. бр. 85 от 2006г., изм. и доп. бр. 106 от 2006г., изм. бр. 79 от 2008г., изм. и доп. бр. 14 и 100 от 2009г., изм. и доп. бр. 22 и 61 от 2010г., бр.64 от 2015г., изм. бр. 85 от 2015г.)
 11. Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта (ДВ, бр. 77 от 2012 г.)
 12. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г., изм. бр. 85 и 96 от 2009 г., изм. и доп. бр. 93 от 2014г., изм. бр. 102 от 2014г., изм. бр. 13 от 2015г.); публ., БСА, бр. 11 от 2014 г.
 13. Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г., бр. 66 от 2008 г., изм. и доп. бр. 22 от 2014г., Решение № 10965 на ВАС от 2013 г. – ДВ, бр. 56 от 2014 г., изм. бр. 11 от 2015г.), публ. БСА, бр. 3 от 2014г.
 14. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, бр. 13 от 2000 г., изм. и доп. бр. 55 от 2012г. )
 15. Наредба № 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението (ДВ, бр. 68 от 2014г., изм. бр. 106 от 2014г.)
 16. Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението (обн. ДВ, бр. 85 от 2012 г.)
 17. Наредба № 5 за обявяване на недвижимите паметници на културата (обн., ДВ, бр. 60 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2001 г.)
 18. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (обн., ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.)
 19. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2002 г.); публ., БСА, бр. 7 от 2002 г.
 20. Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)
 21. Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г., бр. 12 от 1995 г., бр. 88 от 2000 г., бр. 25 от 2002 г. и бр. 70 от 2004 г.)
 22. Правила и нормативи за планиране на населените места (обн., ДВ, бр. 21 и 22 от 1970 г.; попр., бр. 67 от 1970 г.; изм., бр. 69 и 70 от 1977 г., бр. 22 от 1982 г., бр. 33 от 1984 г., бр. 73 от 1989 г. – отм. Т. 2 от раздел III, и бр. 87 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 – 12 от 1989 г. – отм. Глава четвърта „Комуникации в населените места“ и приложения № 1 и 2
 23. Териториалноустройствени и градоустройствени норми за целесъобразно разполагане на материалната база за културни дейности (публ., БСА, кн. 7 от 1985 г.)
 24. Правилник за планиране на населените места. Глава „Норми за планиране и проектиране на обекти за обслужване в първите етажи на жилищни сгради“ (публ., БСА, кн. 5 от 1985 г.)
 25. Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и комплекси (публ., БСА, кн. 11 – 12 от 1976 г.; попр., кн. 8 от 1980г.)
 26. 4 Норми и правила за обектите, обслужващи вилните зони (публ., БСА, бр. 5 от 1973 г.)
 27. Правила за приемане на паркове и градини (публ., БСА, бр. 8 от 1987г.)
 28. 4 Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините (публ., БСА, бр. 3 – 4 от 1997 г.)
 29. Заповед № РД-02-14-1103 от 20.11.1996 г. на министъра на териториалното развитие и строителството за одобряване на Специфични правила и норми за устройство и застрояване на територията на Плевен (ДВ, бр. 110 от 1996 г.)
 30. Заповед № РД-02-14-1490 от 10.11.1997 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на устройствена зона на курорта “Св. Св. Константин и Елена” – Варна, в обхват и граници, отразени в структурната схема в М 1:2000, и специфични норми и правила към тази зона съгласно приложение № 1 (ДВ, бр. 109 от 1997 г.)
 31. Заповед № РД-02-14-1605 от 02.12.1997 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Специфични правила и норми към застроителния и регулационен план на м. Овча купел І – София, район “Овча купел” (ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
 32. Заповед № РД-02-14-143 от 02.02.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Правила и нормативи към устройствените зони на гр. Шумен и обхвата и границите им съгласно приложение № 1 и устройствената схема (ДВ, бр. 22 от 1998 г.)
 33. Заповед № РД-02-14-1788 от 29.12.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта за устройствени зони на гр. Монтана в обхват и граници, отразени в структурната схема в М 1:5000 и специфични правила и нормативи на застрояването им съгласно приложението (ДВ, бр. 11 от 1999 г.)
 34. Заповед № РД-02-14-1734 от 21.09.1999 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на устройствени зони на Варна в обхват и граници съгласно приложение № 1 – структурна схема в мащаб 1:10 000, и специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на Варна с приложения № 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са неразделна част от тази заповед (ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
 35. Заповед № РД-02-14-1501 от 31.07.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на устройствени зони на Благоевград и специфични правила и нормативи към устройствените зони (ДВ, бр. 71 от 2000 г.)
 36. Заповед № РД-02-14-2198 от 21.12.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на културата за одобряване на Специфични правила и нормативи към ЗРП “Старинна градска част”, Пловдив, за устройство, застрояване и благоустрояване в третирания от застроителния и регулационен план обхват (ДВ, бр. 11 от 2001 г.)
 37. Заповед № РД-02-14-236 от 16.02.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за преодобряване на устройствената зона на курорта “Св. Св. Константин и Елена” – Варна, в обхват и граници, отразени в структурната схема в М 1:2000, и специфичните норми и правила към тази зона съгласно приложение № 1 (ДВ, бр. 19 от 2001 г.)
 38. Заповед № РД-02-14-368 от 12.03.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-336 от 09.05.1997 г. (необнародвана) за одобряване на Специфични норми и правила към застроителния и регулационен план на местност “Лозенец” – жилищна група “Южен парк” – гр. София, район “Лозенец” и район “Триадица” (ДВ, бр. 28 от 2001 г.)
 39. Заповед № РД-02-14-698 от 04.05.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Специфични правила и нормативи към застроителния и регулационен план на курортен комплекс “Слънчев бряг – Изток” (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-55 от 31.І.2003 г., ДВ, бр. 15 от 2003 г.)
 40. Заповед № РД-02-14-1013 от 20.06.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Специфични правила и нормативи към застроителния и регулационен план на курортен комплекс “Слънчев бряг – Запад” (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-58 от 31.І.2003 г., ДВ, бр. 15 от 2003 г.)
 41. Заповед № РД-02-14-1068 от 04.07.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Специфични правила и нормативи към застроителния и регулационен план на квартали № 220 и 221 по плана на гр. Поморие (ДВ, бр. 66 от 2001 г.)
 42. Заповед № РД-02-14-1531 от 10.12.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване към застроителния и регулационен план на местност “Овча купел І” – София, район “Овча купел” (ДВ, бр. 2 от 2002 г.)
 43. Заповед № РД-02-14-513 от 25.09.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на план за регулация и застрояване на курортен комплекс “Златни пясъци” (ДВ, бр. 87 от 2003 г.)
 44. Заповед № РД-02-14-174 от 21.03.2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за допълване правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на курортно-туристическа локализация (КТЛ)Самоков-Боровец-Бели Искър, одобрен със заповед № РД-02-14-432 от 07.07.2005 г. (ДВ, бр. 28 от 2007 г.)
 45. Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009г., изм. и доп. бр. 27 от 2013г., изм. и доп. бр. 69 от 2015г.), публ. БСА, бр. 2 от 2009г.
 46. Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (обн. ДВ, бр. 26 от 2009г.); публ., БСА, бр. 4 от 2009г.
 47. Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (ДВ, бр. 32 от 2011г.)
 48. Наредба № І-з-1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (обн. ДВ, бр. 39 от 2011г)
 49. Общи задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (обн. ДВ, бр. 65 от 2013г.)
 50. Наредба № V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти (обн. ДВ, бр. 102 от 2013г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014г.

 

VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

 

 1. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г. и бр. 77 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 79 от 2006г., изм. и доп. бр. 28 от 2009г., изм. бр. 15 от 2010г., изм. бр. 82 от 2012г., бр. 66 от 2013г., изм. и доп. бр. 83 от 2013г.); публ., БСА, бр. 4 от 2009 г.
 2. Закон за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., изм. бр. 29, 30 и 73 от 2006г., изм. бр. 12 от 2009г., изм. и доп. бр. 25 от 2011г., бр. 21 от 2014г., доп. бр. 14 от 2015г.)
 3. Закон за Камарата на строителите (обн. ДВ, бр. 108 от 2006г., изм. бр. 19, 35 и 92 от 2009г., бр. 15 от 2010г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 83 от 2013г.), публ. БСА, бр. 2 от 2007г.
 4. Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.)
 5. Закон за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34 и 81 от 2006г., бр. 82 от 2009 г.)
 6. Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави (ДВ, бр. 85 от 2005 г., изм. и доп. бр. 89 от 2006г., бр. 79 от 2009 г.)
 7. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.
 8. Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. и доп. бр. 23 от 2011г., изм. и доп. бр. 98 от 2012г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.
 9. Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., изм. и доп. бр. 98 от 2012г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.
 10. Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп. бр. 29 от 2006г., изм. и доп. бр. 98 от 2012г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.
 11. Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ, бр. 7 от 2007г., изм. и доп. бр. 38 от 2008г., изм. и доп. бр. 22 от 2010г., изм. бр. 98 от 2011г., изм. и доп. бр. 2 и 80 от 2013г., изм. бр. 102 от 2014г., изм. бр. 79 от 2015г.), публ. БСА, бр. 2 от 2010г.
 12. Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството (ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. и доп. бр. 28 от 2014г.)
 13. Наредба № РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (обн., ДВ, бр. 98 от 2012 г.), публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.
 14. Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. и доп. бр. 20 от 2014г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014 г.
 15. Наредба № 1 за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране (ДВ, бр. 49 от 2004 г.)
 16. Устав на Камарата на архитектите в България (публ., БСА, бр. 7 от 2003 г.)
 17. Регистър на Камарата на архитектите в България – 2011 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 2011г.)
 18. Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (БСА, бр. 7 от 2003 г.)
 19. Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 30.06.2011г. (обн. ДВ, бр. 62 от 2011г.)
 20. Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 30.06.2011г. (обн. ДВ, бр. 62 и 63 от 2011г.)
 21. Заповед № РД-02-14-802 от 30.12.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Правила за организацията на дейността на Междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (БСА, бр. 10 от 2003 г.)
 22. Заповед № РД-02-14-803 от 30.12.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Образец на заявление за издаване на лиценз на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (приложение № 1) заедно със списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността (приложение № 2) (БСА, бр. 10 от 2003 г.)
 23. Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17 от 2008г.)
 24. Закон за народната просвета (ДВ, бр. 86 от 1991 г. и бр. 74 от 2009 г.)
 25. Наредба № 33 за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник” (ДВ, бр. 67 от 2010 г.), публ. БСА, бр. 10 от 2010 г.
 26. Наредба № 20 за придобиване на квалификация по професия „Строител – монтажник” (обн. ДВ, бр.21 от 2007 г.), публ. БСА, бр. 6 от 2007 г.
 27. Закон за признаване на професионални квалификации (ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм. бр. 74 от 2009 г.)
 28. Наредба № 35 за придобиване на квалификация по професията „Геодезист” (обн. ДВ, бр. 67 от 2010 г.), публ. БСА, бр. 10 от 2010 г.
 29. Наредба № 13 за придобиване на квалификация по професията „Заварчик” (обн. ДВ, бр. 39 от 2010 г.), публ. БСА, бр. 10 от 2010 г.
 30. Наредба № 22 за придобиване на квалификация по професията „Озеленител” (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.), публ. БСА, бр. 10 от 2010 г.

 

VІІ. ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

 

 1. Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм.., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на КС от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г.; бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., изм. и доп. бр. 30 от 2006г., изм. бр. 34 от 2006г., доп. бр. 59 от 2006г., бр. 59 и 105 от 2006г., доп. бр. 31 от 2007г., изм. и доп. бр. 59 от 2007г., изм. и доп. бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009г., изм. бр. 38 от 2010г., изм. и доп. бр. 59 от 2010г., изм. бр. 98 и 100 от 2010г., изм. бр. 45 и 60 от 2011г., изм. и доп. бр. 54 от 2012г.)
 2. Наредба № 29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г., изм. и доп. бр. 92 от 2010г., доп. бр. 53 от 2011г., бр. 15 от 2012г. – Решение № 15323 от 22.11.2011г. на ВАС)
 3. Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.;
 4. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни сгради (обн., ДВ, бр. 74 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 101 от 2002 г. и бр. 89 от 2005 г., изм. бр. 45 от 2009 г., изм. бр. 7 от 2011г.)
 5. Норми за проектиране на профилакториуми (публ., БСА, бр. 1 – 2 от 1990 г.)
 6. Норми за проектиране на психиатрични болници (публ., БСА, бр. 2 – 3 от 1989 г.)
 7. Норми за проектиране на общежития (публ., БСА, бр. 2 – 3 от 1989 г.)
 8. Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения (публ. в “Нормативна база на проектирането и строителството” – специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ), 1989)
 9. Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (публ., БСА, кн. 2 от 1988 г.)
 10. Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп (публ., БСА, бр. 11 от 1988 г.)
 11. Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми (публ., БСА, бр. 4 от 1987 г.)
 12. Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения (публ., БСА, бр. 7 от 1987 г.)
 13. Норми за проектиране на кина (публ., БСА, кн. 12 от 1987 г.)
 14. Наредба № 2 за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (обн. ДВ, бр. 46 от 2009г.), публ., БСА, бр. 5 от 2009 г.
 15. Норми за проектиране на обществено-културни клубове (публ., БСА, бр. 7 от 1986 г.)
 16. Норми за проектиране на читалища (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)
 17. Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн. 8 от 1981 г.; изм. и доп., кн. 3 – 4 от 1985 г.; отменена таблица 24 към т.4.12, ДВ, бр. 69 от 1986 г.; публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.)
 18. “Сгради и комплекси за граждански обреди. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1983 г.)
 19. Норми за проектиране на приемни сгради на транспорта – част „Автогари“ (публ., БСА, кн. 11 от 1982 г.)
 20. “Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I” (утвърдени със Заповед № РД-02-14-594 от 31.Х.1995 г. на министъра на териториалното развитие и строителството и Заповед № РД-14-107 от 15.ХІ.1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите) – публ. в издание на Министерството на образованието, науката и технологиите – управление “Инвестиционна политика”, С., 1996
 21. “Единни средни политехнически училища. Норми за проектиране. Част първа “Единни средни политехнически училища I степен” (публ., БСА, кн. 7 от 1983 г.; отменени в частта за средните общообразователни училища със “Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I”)
 22. Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението (публ., БСА, кн. 6 – 7 от 1981 г.; отменена таблица 5 към т. 2.20 (ДВ, бр. 69 от 1986 г.)
 23. Норми и правила за проектиране на търговски магазини (публ., БСА, кн. 10 от 1966 г.; изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.)
 24. Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене (публ., БСА, бр. 2 от 1962 г.; изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.)
 25. Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради (не са в сила за жилищни сгради и за обществени тоалетни с неограничен достъп), публ., БСА, бр. 8 от 1967 г.; отмяна на части (ДВ, бр. 6 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 от 1988 г.
 26. Наредба № V-12-299 за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (обн. ДВ, бр. 83 от 2013г.); публ., БСА, бр. 10 от 2013 г.

 

VІІІ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 1. Наредба № 2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.)
 2. Норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи (заповедта за утвърждаване на нормите е публикувана в БСА, бр. 8 от 1990 г., а нормите са отпечатани в издание на НИТИ “Енергопроект”, С., 1990)
 3. Норми за технологично проектиране на топлоелектрически централи (издание на Комитета по енергетика, С., 1990)
 4. Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 3 от 1988 г.)
 5. Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 4 от 1988 г.)
 6. Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)
 7. Норми за проектиране на хидромелиоративни системи (публ. “Библиотека на проектанта”, бр. 64 от 1991 г. – специализирано издание на ИПП “Водпроект”)
 8. Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)
 9. Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)
 10. “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения” (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.)
 11. “Складове с общо предназначение. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)
 12. “Оранжерии. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)
 13. Инструкция за изграждане на помещения за трансформаторни постове в жилищни квартали на населените места (публ., БСА, кн. 5 от 1960 г.)
 14. Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)
 15. Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.)
 16. ПИПСМР – Раздел “Хидротехнически съоръжения” (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 1 – 2 от 1975 г.)
 17. Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения (публ., БСА, бр. 12 от 1987 г.)
 18. Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения (публ., БСА, бр. 3 от 1987 г.)
 19. ПИПСМР – Раздел “Охладителни кули, комини, силози и бункери” (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)

 

ІХ. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

 

 1. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.); публ. без изм. и доп., БСА, бр. 10 от 2004 г.; изм. и доп., публ., БСА, бр. 5 от 2005 г.)
 2. Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фундиране; публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.
 3. Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.
 4. Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн. ДВ, бр. 13 от 2012г. – в сила от 14.03.2012г., попр. бр. 17 от 2012г.), публ. БСА, бр. 3 от 2012г.
 5. Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (публ. в “Нормативна база на проектирането и строителството” – специализирано издание на КТСУ, 1988)
 6. Норми за проектиране на пилотно фундиране (публ., БСА, бр. 6 от 1993 г.)
 7. Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини (публ., БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.; попр., бр. 7 от 1986 г.)
 8. Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн. ДВ, бр. 2 от 2012г., изм. и доп. бр. 111 от 2013г., изм. и доп. бр. 104 от 2014г.), публ., БСА, бр. 1 от 2015 г.
 9. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.; изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008г.), публ. БСА, бр. 7/8 от 2008 г.
 10. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури (публ., БСА, бр. 3 – 4 от 1990 г.)
 11. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)
 12. Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (публ., БСА, бр. 5 от 1989 г.; изм., бр. 8 от 1996 г.)
 13. Норми за проектиране на подпорни стени (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., бр. 8 от 1990 г.)
 14. Норми за проектиране на стоманени конструкции (публ. в брошура на КТСУ, С., 1987)
 15. Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили (публ., БСА, бр. 1 – 2 от 1990 г.)
 16. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.); актуализирана редакция, БСА, бр. 9 – 10 от 1998 г.
 17. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 – 6 от 1990 г.)
 18. “Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 5 – 6 от 1983 г.; изм., кн. 3 – 4 от 1985 г.)
 19. Инженерно-технически правила на гражданската отбрана (отпечатани за служебно ползване в брошура на Министерския съвет, 1989; отменени чл. 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34)
 20. Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита (обн. ДВ, бр. 23 от 2009г.)
 21. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.)
 22. Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 от 1985 г.)
 23. ПИПСМР – Раздел “Специални промишлени фундаменти” (Фундаменти под машини), публ., БСА, бр. 7 – 8 от 1968 г.
 24. ПИПСМР – Раздел “Стоманени конструкции” (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.)
 25. ПИПСМР – Раздел “Контрол без разрушаване на метални заварени съединения” (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.)
 26. Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.)
 27. ПИПСМР – Раздел “Дървени носещи конструкции” (публ., БСА, кн. 1 от 1968 г.)

 

Х. ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ

 

 1. Закон за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. бр. 98 и 107 от 2014г, изм. и доп. бр. 14 от 2015г., доп. бр. 56 от 2015г.)
 2. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010г., доп. бр. 88 от 2010г., бр. 26 и 43 от 2011г., изм. бр. 44 от 2012г., изм. и доп. бр. 73 от 2012г., изм. бр. 53 от 2014г., изм. И доп. бр. 56 от 2015г.)
 3. Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.), публ. БСА, бр. 8, 9 и10 от 2014г.
 4. Наредба № Із-1919 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. бр. 4 от 2014г.)
 5. Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009г. – в сила от 04.06.2010г., Решение № 13641 от 15.11.2010г. на Върховния административен съд – ДВ, бр. 101 от 2010г., изм. и доп. бр. 75 от 2013г., изм. и доп. бр. 69 и 89от 2014г., изм. бр. 8 от 2015г., изм. и доп. бр. 2 от 2016г.); публ., БСА, бр. 8, 9 и 10 от 2014 г.
 6. Наредба № Із-1951 за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (обн. ДВ, бр. 92 от 2006г.)
 7. Наредба Із-1941 за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 62 от 2011г.)
 8. Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 27 от 1998 г. изм. и доп. бр. 9 от 1999 г., доп. бр. 33 от 1999 г., изм. бр. 78 от 1999 г., изм. и доп. бр. 43 от 2000г., изм. бр. 65 и 86 от 2000г., попр. бр. 27 от 2001г., изм. и доп. бр. 106 и 108 от 2001г., изм. бр. 25, 34, 39, 106 и 111 от 2003г., изм. бр. 15 от 2004г., бр. 24 от 2004г., изм. и доп. бр. 32 от 2004г., попр. бр. 36 от 2004г., доп. бр. 52 от 2006г., изм. бр. 16 от 2007г., изм. и доп. бр. 21 от 2007г., попр. бр. 26 от 2007г., изм. и доп. бр. 32 и 75 от 2007г., доп. бр. 81 от 2008г., бр. 27 от 2009г., изм. и доп. бр. 18 от 2010г., изм. бр. 75 от 2010г., изм. бр. 2 и 7 от 2011г., изм. и доп. бр. 77 от 2011г., изм. и доп. бр. 27 от 2012г., изм. и доп. бр. 74 от 2014г.), публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.
 9. Наредба № Із-3147 за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 100 от 2011г.)
 10. Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (ДВ, бр. 80 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010г.)
 11. Наредба № Із-895 за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия (обн. ДВ, бр. 31 от 2011г.)
 12. Наредба № 8121з-196 за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 17 от 2015г.)

 

ХІ. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 1. Закон за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004г., доп. бр. 46 от 2005г., изм. бр. 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005г., изм. и доп. бр. 18 от 2006г., изм. бр. 30 и 34 от 2006г., изм. и доп. бр. 59, 75, 81 и 95 от 2006г., изм. бр. 102 от 2006г., изм. бр. 31, 46, 59 и 82 от 2007г., изм. и доп. бр. 95 от 2007г., изм. бр. 13, 102 и 110 от 2008г., изм. и доп. бр. 36 и 41 от 2009г., изм. бр. 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009г., изм. и доп. бр. 42 от 2010г., изм. бр. 50 и 62 от 2010г., изм. и доп. бр. 98 от 2010г., изм. бр. 100 от 2010г., изм. бр. 8, 45 и 60 от 2011г., изм. бр. 38 от 2012г., изм. и доп. бр. 40 от 2012г., изм. бр. 60 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 30, 99 и 104 от 2013г., изм. и доп. бр. 1 от 2014г., изм. бр. 72 от 2015г.)
 2. Закон за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006г., изм. и доп. бр. 51 и 84 от 2007г., изм. и доп. бр. 13 от 2008г., изм. бр. 100 от 2008г., изм. бр. 27, 35 и 74 от 2009г., изм. и доп. бр. 25 от 2010г., изм. бр. 8 от 2011г., изм. и доп. бр. 92 от 2011г., изм. бр. 77 и 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 7 и 15 от 2013г., доп. бр. 66 и 68 от 2013г., изм. и доп. бр. 83 от 2013г., изм. и доп. бр. 99 от 2013г.)
 3. Закон за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм .и доп. бр. 31 от 2006г., изм. бр. 34 от 2006г., изм. и доп. бр. 96 от 2006г., изм. бр. 31 и 51 от 2007г., изм. бр. 69 от 2008г., изм. бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009г., изм. бр. 25 от 2010г., изм. и доп. бр. 59 от 2010г., изм. и доп. бр. 80 от 2010., изм. бр. 98 от 2010г., изм. бр. 8 от 2011г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. бр. 26 от 2014г. )

4.Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.)

 1. Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1999 г. и бр. 34 от 2002 г.)
 2. Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ, бр. 15 от 2007 г.)
 3. Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; попр., бр. 100 от 2003 г.)
 4. Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 77 от 1987 г.)
 5. Наредба № 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (обн., ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.)
 6. Наредба № 21 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.
 7. “Гробищни ансамбли. Норми за проектиране”, утвърдени със Заповед № РД-14-03-6 от 24.І.1984 г. на министъра на строителството и селищното устройство (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1985 г.)
 8. Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (обн. ДВ, бр. 28 от 2005г., изм. бр. 50 от 2006г., изм. бр. 61 от 2008г., изм. и доп. бр. 14 от 2011г.)
 9. Наредба № 8 за платените услуги, извършвани от регионалните здравни инспекции, поискани от физически или юридически лица (обн. ДВ, бр. 41 от 2006г., изм. бр. 66 от 2006г., изм. бр. 74 от 2007г.)
 10. Наредба № 17 за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (обн., ДВ, бр. 49 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2004 г., изм. бр. 3 от 2006г., изм. и доп. бр. 9 от 2006г.)
 11. Наредба № 10 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти (обн., ДВ, бр. 42 от 2000 г.; изм., бр. 97 и 99 от 2001 г.)
 12. Наредба № 30 за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 111 от 2002 г. и бр. 97 от 2004 г., изм. и доп. бр. 3 от 2006г., изм. и доп. бр. 9 и 15 от 2006г.)
 13. Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн. ДВ, бр. 41 от 2006г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г., изм. и доп. бр. 40, 48 и 90 от 2008г., бр. 50 от 2010г., изм. бр. 10 и 94 от 2012г., изм. бр. 15 от 2014г., изм. и доп. бр. 62 от 2014г.)
 14. Наредба № 47 за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол (обн. ДВ, бр. 43 от 2006г., изм. и доп. бр. 79 от 2006г., доп. бр. 85 от 2006г., изм. и доп. бр. 4 от 2007г. )
 15. Наредба № 65 за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (обн. ДВ, бр. 47 от 2006г.)
 16. Наредба № 36 за специфичните изисквания при производството, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произходобн. Дв, бр. 35 от 2006г., изм. и доп. бр. 79 и 90 от 2006г.)
 17. Наредба № 66 за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки (обн. ДВ, бр. 47 от 2006г.)
 18. Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България (обн. ДВ, бр. 85 от 2006г., изм. бр. 37 от 2008г.)
 19. Наредба № 5 за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006г.)
 20. Наредба № 9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.)
 21. Наредба № 5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (обн. ДВ, бр. 49 от 2010г.)
 22. Санитарни норми за максималната допустима интензивност на радиочестотни и електромагнитни полета (ДВ, бр. 23 от 1971 г.)
 23. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ, бр. 15 от 2007г., изм. и доп. бр. 36 от 2011г., изм. и доп. бр. 64 от 2012г., изм. бр. 85 от 2012г.)

28.Наредба № 5 за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни (Дв, бр. 22 от 2007г.)

 1. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ДВ, бр. 83 от 2007г., доп. бр. 39 от 2010г., изм. и доп. бр. 101 от 2010г., изм. и доп. бр. 5, 16 и 38 от 2011г.)
 2. Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките, и здравните изисквания към тях (обн. ДВ, бр. 79 от 2008г., изм. и доп. бр. 103 от 2011г.)
 3. Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ, бр. 103 от 2008г., изм. бр. 24 от 2009г., изм. и доп. бр. 36 от 2011г.)
 4. Наредба № 40 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености (обн. ДВ, бр. 106 от 2008г.)
 5. Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ, бр. 109 от 2008г.)
 6. Наредба № 29 за условията и реда за организацията на работа в дрогерията (обн. ДВ, бр. 109 от 2008г.)
 7. Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (обн. ДВ, бр. 1 от 2009г., изм. и доп. бр. 30 от 2012г., изм. бр. 43 от 2013г., изм. и доп. бр. 81 от 2013г.)
 8. Наредба № 42 за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях (обн. ДВ, бр. 1 от 2009г.)
 9. Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ, бр. 63 от 2009г., изм. и доп. бр. 38 от 2011г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.

 

ХІІ. ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ

 

 1. Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 65 от 2006г., изм. бр. 82 от 2006г., доп. бр. 99 от 2006г., изм. бр. 102 от 2006г., изм. бр. 31 и 41 от 2007г., изм. и доп. бр. 89 от 2007г., изм. бр. 36 от 2008г., изм. и доп. бр. 52 от 2008г., изм. и доп. бр. 105 от 2008г., изм. бр. 12, 19 и 35 от 2009г., изм. и доп. бр. 47 от 2009г., изм. бр. 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 103 от 2009г., изм. и доп. бр. 46 от 2010г., изм. бр. 61 от 2010г., изм. бр. 35 от 2011г., изм. и доп. бр. 42 от 2011г., изм. и доп. бр. 32 от 2012г., изм. и доп. бр. 53 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 27 от 2013г., изм. и доп. бр. 62 от 2015г.); публ., БСА, бр. 5 от 2006 г.
 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. и бр. 95 от 2005 г., изм. и доп. бр. 99 от 2006г., изм. бр. 102 от 2006г., изм. бр. 86 от 2007г., изм. бр. 36 от 2008г., изм. и доп. бр. 52 от 2008г., изм. и доп. бр. 6 от 2009г., изм. бр. 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 87 от 2010г., изм. бр. 88 от 2010г., изм. бр. 35 от 2011г., изм. бр. 32 и 38 от 2012г., изм. бр. 54 и 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 102 от 2012г., бр. 98 от 2014г., бр. 14 от 2015г., изм. и доп. бр. 101 от 2015г.)
 3. Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., Решение № 11/10.07.2014г. на Конституционния съд – ДВ, бр. 61 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 11/12 от 2013 г.
 4. Закон за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., изм. бр. 29, 30 и 34 от 2006г., изм. и доп. бр. 52, 64 и 94 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 19 от 2009г., изм. и доп. бр. 62 и 89 от 2010г., изм. и доп. бр. 19 от 2011г., изм. бр. 33 от 2011г., изм. и доп. бр. 32 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г. )
 5. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 36 от 2006г., изм.и доп. бр. 57 от 2006г.)
 6. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр. 90 от 2005 г.)
 7. Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
 8. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2004 г. и бр. 58 от 2005 г.)
 9. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 11/12 от 2013 г.
 10. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80 от 2013г.); публ., БСА, бр. 11/12 от 2013 г.
 11. Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 86 от 2013г., отм. ДВ, бр. 49 от 2014г. с Решение № 481/15.01.2014г. на Върховен административен съд)
 12. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Дв, бр. 57 от 2004г, изми доп. бр. 3 от 2006г., изм. и доп. бр. 29 от 2010г., изм. и доп. бр. 3 от 2011г., изм. и доп. бр. 38 и 94 от 2012г.); публ., БСА, бр. 4 от 2010 г.
 13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. бр. 3 от 2006г., изм. и доп. бр. 80 от 2009г., изм. и доп. бр. 29 от 2010г., изм. и доп. бр. 3 от 2011г., изм. и доп. бр. 94 от 2012г.); публ., БСА, бр. 4 от 2010 г.
 14. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 80 от 2009г., попр. бр. 97 от 2009г., изм. и доп. бр. 69 от 2012г.)
 15. Наредба № 1 за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; изм., бр. 100 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2006 г.
 16. Наредба № 2 за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (ДВ, бр. 24 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2003 г.
 17. Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г., изм. бр. 20 от 2007г., изм. и доп. бр. 67 от 2009г., изм. и доп. бр. 40 от 2010г., изм. и доп. бр. 24 от 2013г.)
 18. Наредба № 10 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (ДВ, бр. 93 от 2003 г., изм. и доп. бр. 19 от 2011г.)
 19. Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999 г., изм. и доп. бр. 9 от 2008г., изм. и доп. бр. 33 от 2012г., изм. и доп. бр. 14 от 2014г.)
 20. Наредба № 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 1997 г.; изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г. и бр. 14 от 2004 г.)
 21. Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г. и бр. 39 от 2002 г.)
 22. Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 39 от 2011г.)
 23. Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистваето му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн. ДВ, бр. 24 от 2006г.)
 24. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 76 от 2012г.)
 25. Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (обн. ДВ, бр. 65 от 2006г.)
 26. Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (обн. ДВ, бр. 101 от 2006г., изм. и доп. бр. 2 от 2009г., изм. бр. 7 от 2011г.)
 27. Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия (обн. ДВ, бр. 15 от 2007г.)
 28. Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепатурни продукти (Дв, бр. 20 от 2007г., изм. и доп. бр. 25 от 2010г., изм. и доп. бр. 55 от 2012г.)
 29. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Дв, бр. 73 от 2007г., изм. и доп. бр. 81 от 2010г., изм. и доп. бр. 3 от 2011г.), публ. БСА, бр. 10 от 2010г.
 30. Решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерския съвет за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. бр. 85 и 107 от 2007г., изм. бр. 14 от 2008г.)
 31. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43 от 2008г., изм. бр. 12 от 2009г., изм. бр. 35 от 2009г., изм. бр. 98 от 2010г., бр. 92 от 2011г., изм. бр. 14 от 2012г., изм. бр. 53 от 2012г.)
 32. Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от 2009г.)
 33. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (обн. ДВ, бр. 10 от 2009г., изм. и доп. бр. 5 от 2011г., изм. бр. 7 от 2011г.)
 34. Наредба за опазване на околната среда в морските води (обн. ДВ, бр. 94 от 2010г.)
 35. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (ДВ, бр. 50 от 2011г., изм. бр. 3 от 2012г.)
 36. Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44 от 2004г., изм. и доп. бр. 23 от 2012г.)
 37. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 2012г.); публ., БСА, бр. 11/12 от 2013 г.
 38. Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013г.)
 39. Наредба за третиране на отпадъците (обн. ДВ, бр. 92 от 2013г.)
 40. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ, бр. 107 от 2013г.)
 41. Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 2014г.)
 42. Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ, бр. 13 от 2015г)

 

ХІІІ. ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 

 1. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 41 от 2009г., изм. бр. 98 от 2010г., изм. бр. 32 от 2012г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.
 2. Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ, бр. 6 от 2007г. – влиза в сила на 19.06.2007г.), публ. БСА, бр. 3 от 2007г.
 3. Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (обн. ДВ, бр. 70 от 2006г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.
 4. Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58 от 2006г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.
 5. Наредба № 3 за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната (обн. ДВ, бр. 38 от 2006г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.
 6. Наредба № 30 за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България (обн. ДВ, бр. 95 от 2006г.)
 7. Наредба № 2 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 37 от 2006г.), публ. БСА, бр. 3 от 2007г.
 8. Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.
 9. “Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., кн. 10 от 1993 г.)
 10. Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1982 г.; изм. и доп., кн. 2 от 1984 г. и кн. 6 от 1988 г.)
 11. Наредба № 2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн. ДВ, бр. 89 от 2008г., попр. бр. 95 от 2008г.), публ. БСА, бр. 11 от 2008г.
 12. Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.; изм. бр. 89 от 2008г. – отменена е частта, отнасяща се за хидроизолации)
 13. Правила за приемане на подови настилки (публ., БСА, бр. 2 – 3 от 1989 г.; попр., бр. 8 от 1989 г.)
 14. Норми за проектиране на облицовки от скални плочи (публ., БСА, кн. 9 от 1985 г.)
 15. Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.)
 16. Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи (публ., БСА, бр. 4 от 1986 г.)
 17. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)

 

ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 1. Закон за енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 35 от 2015 г.)
 2. Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г., изм. и доп. бр. 85 от 2009г., попр. бр. 92 от 2009г., изм. и доп. бр. 2 от 2010г., изм. и доп. бр. 80 от 2013г., доп. бр. 93 от 2013г., изм. и доп. бр. 27 от 2015г., доп. бр. 35 от 2015г., изм. и доп. бр. 90 от 2015г.); публ., БСА, бр. 4 от 2015 г.
 3. Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (обн. ДВ, бр. 103 от 2009г.), публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.
 4. Наредба № РД-16-1594 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (обн. Дв, бр. 101 от 2013г.), публ. БСА, бр. 4 от 2014г.
 5. Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г., изм .и доп. бр. 20 от 2006г.); публ., БСА, бр. 10 от 2005 г.
 6. Наредба № РД-16-346 за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (обн. ДВ, бр. 28 от 2009г.)
 7. Наредба № РД-16-348 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (обн. Дв, бр. 28 от 2009г.)
 8. Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (ДВ, бр. 109 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2004 г.
 9. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)
 10. Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006 г.)
 11. Наредба № РД-16-301 за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (обн. ДВ, бр. 25 от 2009г.)
 12. Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал.1 от ЗЕЕ, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините потвърждаване на енергийните спестявания (Постановление на Министерски съвет № 79 от 2009 г., обн. ДВ, бр. 27 от 2009г.)
 13. Наредба № РД-16-347 за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост (обн. ДВ, бр. 28 от 2009г.)
 14. Наредба № РД-16-932 за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал.1 и чл. 28,ал.1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни от тях (обн. ДВ, бр. 89 от 2009г.), публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.
 15. Директива 2010/31/EU от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на сградите (обн. Официален вестник на Европейския съюз, Бр. L153 от 18.06.2010г.), публ. БСА, бр. 9 от 2010г.
 16. Наредба № РД-16-301 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (обн. ДВ, бр. 27 от 2014г.), публ. БСА, бр. 4 от 2014г.

 

ХV. ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

 

 1. Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 65 и 74 от 2006г., изм. бр. 49 от 2007г., изм. и доп. бр. 55 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., доп. бр. 98 от 2008г., изм. бр. 35 от 2009г., изм. и доп. бр. 41 и 42 от 2009г., изм. бр. 82 и 103 от 2009г., изм. и доп. бр. 54 от 2010г., изм. бр. 97 от 2010г., изм. и доп. бр. 35 и 47 от 2011г., бр. 38 от 2012г., изм. и доп. бр. 54 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., бр. 15, 20 и 23 от 2013г., изм. и доп. бр. 59 от 2013г., изм. и доп. бр. 17 от 2015г., изм. бр. 35 от 2015г., доп. бр. 48 от 2015г., изм. и доп. бр. 56 от 2015г.)
 2. Закон за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 35 от 2011г., изм. и доп. бр. 29 от 2012г., изм. и доп. бр. 54 от 2012г., бр. 82 от 2012г., бр. 15 и от 2013г., доп. бр. 20 от 2013г., изм. бр. 59 от 2013г., изм. бр. 33 от 2014г., изм. и доп. бр. 17 от 2015г., изм. бр. 35 от 2015г., изм. и доп. бр. 56 и 100 от 2015г.)
 3. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., изм. и доп. бр. 32, 40 и 93 от 2006г., изм. бр. 46 от 2007г., изм. бр. 79 от 2008г., изм. и доп. бр. 32 от 2009г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 7 и 99 от 2011г., бр. 103 от 2012г., бр. 24 от 2013г., доп. бр. 43 от 2014г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.)
 4. Наредба № 16-334 за топлоснабдяването (ДВ, бр. 34 от 2007 г., попр. бр. 39 от 2007г., изм. и доп. бр. 58 от 2007г., изм .и доп. бр. 45 от 2009г., изм. и доп. бр. 94 от 2013г., изм. бр. 99 от 2013г., изм. и доп. бр. 42 от 2015г.)
 5. Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г., изм. и доп. бр. 1 от 2012г., изм. и доп. бр. 30 от 2014г.); публ., БСА, бр. 5 от 2012 г.
 6. Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ДВ, бр. 53 от 2005 г., изм. и доп. бр. 73 от 2006г.), публ. БСА, бр. 11 от 2007г.
 7. Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. и доп. бр. 77 от 2008г., изм. и доп. бр. 12 от 2014г., изм. и доп. бр. 75 от 2015г.), публ. БСА, бр. 5 от 2014г.
 8. Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г., изм. и доп. бр. 108 от 2007г., изм. и доп. бр. 92 от 2013г.)
 9. Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26 от 2008 г.)
 10. Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.), публ. БСА, бр. 5 от 2014г.
 11. Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.
 12. Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп. бр. 26 от 2008г., доп. бр. 92 от 2013г.)
 13. Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн. ДВ, бр. 45 от 2010г. – в сила от 18.09.2010г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
 14. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм., бр. 64 от 1976 г.)
 15. Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (обн. ДВ, бр. 78 от 2007г.), публ. БСА, бр. 11 от 2007г.
 16. Правила за управление на електроразпределителните мрежи (ДВ, бр. 66 от 2007 г.)
 17. Правила за управление на електроенергийната система (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)
 18. Наредба № 16-27 за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници (обн. ДВ, бр. 11 от 2008г.)
 19. Наредба № 16-28 за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива (обн. ДВ, бр. 11 от 2008г.)
 20. Наредба № 4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 105 от 2013г.)

 

ХVІ. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

 1. Закон за електронните съобщения (ДВ, бр. 41 от 2007г.,и доп. бр. 109 от 2007г., изм. и доп. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 69 от 2008г., изм. и доп. бр. 17, 35 и 42 от 2009г., бр. 45 от 2009г. – Решение № 3 от 04.06.2009г. на Конституционния съд, изм. бр. 82 от 2009г., изм. и доп. бр. 89 от 2009г., изм. бр. 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 17 и 27 от 2010г., изм. бр. 97 от 2010г., изм. и доп. бр. 105 от 2011г., изм. бр. 38 и 44 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 27 от 2013г., доп. бр. 11 от 2014г., бр. 23 от2015г. – Решение № 2 от 12.03.2015г. на Конституционния съд, изм. и доп. бр. 24 и29 от 2015г.)
 2. Наредба № 35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и и прилежащата им инфраструктура (обн. ДВ, бр. 99 от 2012 г., бр. 51 от 2015г. – Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заклю­чителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.)), публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.
 3. Наредба № 5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (обн. ДВ, бр. 63 от 2009г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.
 4. Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41 от 2007г.)
 5. Наредба № 18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53 от 2005 г.)
 6. ПИПСМР – Раздел “Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио- (ТТР) съобщения” (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм., кн. 9 от 1979 г.)
 7. Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (ДВ, бр. 92 от 2007г., изм. и доп. бр. 48 от 2009г., изм. и доп. бр. 31 от 2010г., попр. бр. 45 от 2010г., изм. и доп. бр. 94 от 2010г., изм. и доп. бр. 65 от 2011г.)
 8. Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (приети с Решение № 2152 от 21.11.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 101 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г., изм. и доп. бр. 75 от 2015г.)
 9. Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания (ДВ, бр. 78 от 2007г.)
 10. Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008г., изм. и доп. бр. 102 от 2008г., изм. и доп. бр. 63 от 2009г., изм. и доп. бр. 19 и 105 от 2011г.)
 11. Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията (Приета с Постановление на Министерски съвет № 277 от 2007 г., обн. ДВ, бр. 98 от 2007г.)

 

ХVІІ. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 1. Закон за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., изм. бр. 30 и 36 от 2006г., изм. и доп. бр. 64 от 2006г., изм. бр. 102 от 2006г., доп. бр. 105 от 2006г., изм. и доп. бр. 108 от 2006г., изм. бр. 59 от 2007г., изм. и доп. бр. 43 от 2008г., изм. бр. 69 от 2008г., изм. и доп. бр. 69 от 2008г., изм. бр. 12 и 41 от 2009г., изм. и доп. бр. 42 и 75 от 2009г., изм. бр. 82 и 93 от 2009г., изм. бр. 87 от 2010г., изм. бр. 19 от 2011г., изм. и доп. бр. 39 и 55 от 2011г., изм. бр. 38 и 44 от 2012г., изм. и доп. бр. 47 от 2012г., изм. бр. 53 от 2012г., изм. и доп. бр. 16 от 2014г., изм. бр. 53 от 2014г., изм. и доп. бр. 10 и 101 от 2015г.)
 2. Правилник за прилагане на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., изм. и доп. бр. 18 от 2006г., изм. бр. 54 от 2006г., изм. и доп. бр. 93 от 2006г., изм. и доп. бр. 79 от 2008г.)
 3. Закон за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30 и 34 от 2006г., изм. и доп. бр. 61 от 2006г., изм. бр. 64, 82, 85 и 102 от 2006г., изм. и доп. бр. 22 от 2007г., изм. и доп. бр. 51 от 2007г., изм. бр. 97 от 2007г., изм. и доп. бр. 109 от 2007г., изм. бр. 43 от 2008г., изм. и доп. бр. 69 и 88 от 2008г., изм. бр. 102 от 2008г., изм. бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 54 от 2010г., изм. бр. 98 и 100 от 2010г., изм. и доп. бр. 10 от 2011г., изм. бр. 19, 39 и 48 от 2011г., бр. 20 от 2012г. – Решение № 1 от 1.03.2012г. на Конституционния съд, изм. и доп. бр. 47 от 2012г., изм. бр. 53 от 2012г., изм. и доп. бр. 60 от 2012г., изм. бр. 60 от 2012г., изм. и доп. бр. 75 от 2012г., изм. бр. 53 от 2014г., изм. и доп. бр. 19, 37 и 101  от 2015г.)
 4. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (обн. Дв, бр. 25 от 1996г., попр. бр. 72 от 1996г., изм. бр. 32 от 2006г., изм. бр. 46 от 2007г., изм. бр. 34, 44 и 53 от 2008г., изм. и доп. бр. 13 от 2015г.)
 5. Закон за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., изм. бр. 36 и 37от 2006г., изм. бр. 92 и 108 от 2006г., изм. и доп. бр. 22 от 2009г., изм. бр. 74 от 2009г., изм. и доп. бр. 81 от 2009г., изм. бр. 87 от 2010г., изм. и доп. бр. 47 от 2011г., изм. и доп. бр. 47 от 2015г.)
 6. 6. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн. ДВ, бр. 12 от 2000 г. , изм. бр. 111от 2001г., бр. 24 и 70 от 2004г., изм. и доп. бр. 11 от 2005г., бр. 45 от 2005г. – Решение № 5 от 05.2005г. на Конституционния съд, изм. бр. 87 и 88 от 2005г., доп. бр. 94 от 2005г., изм. и доп. бр. 102 и 104 от 2005г., изм. бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006г., изм. бр. 109 от 2007г., изм. бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008г., бр. 47 от 2009г., изм. и доп. бр. 81 от 2009г., изм. бр. 61 и 88 от 2010г., изм. и доп. бр. 23 от 2011г., доп. бр. 32 от 2012г., изм. бр. 53 от 2012г., бр. 24 от 2014г. – Решение № 3 от 06.03.2013г. на Конституционния съд)
 7. Закон за гражданското въздухоплаване (обн. ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., изм. и доп. бр. 85 от 1998 г., изм. бр. 12 от 2000г., изм. и доп. бр. 34 от 2001г. , изм. бр. 111 от 2001г., изм. и доп. бр. 52 от 2004г., изм. бр. 70 от 2004г. изм. бр. 88 и 102 от 2005г., изм. и доп. бр. 37 и 105 от 2006г., изм. бр. 108 от 2006г., изм. и доп. бр. 10 и 109 от 2007г., изм. бр. 38 от 2008г., изм. и доп. бр. 66 от 2008г., изм. бр. 67 от 2008г., изм. бр. 35 от 2009г., изм. и доп. бр. 47 и 82 от 2009г., изм. бр. 102 от 2009г., изм. и доп. бр. 63 от 2010г., изм. бр. 73 и 94 от 2010г., изм. и доп. бр. 41 и 81 от 2011г., бр. 38 от 2012г., изм. и доп. бр. 60 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 12, 53 и 98 от 2014г., изм. бр. 28 от 2015г., изм. и доп. бр. 89 от 2015г.)
 8. Наредба № 1 за условията и реда за освобождаване на лица с трайни увреждания от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г., изм. и доп. бр. 35 от 2006г.); публ., БСА, бр. 5 от 2005 г.
 9. Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; Решение № 9513 на ВАС от 2005 г. – бр. 89 от 2005 г., изм. бр. 93 от 2006г., изм. и доп. бр. 108 от 2006г.)
 10. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г., изм. и доп. бр. 56 от 2015г.); публ., БСА, бр. 9/10 от 2015 г.
 11. Наредба № 5 за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата (ДВ, бр. 90 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2003 г.
 12. Наредба за специално ползване на пътищата (ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп. бр. 14 и 93 от 2006г., изм. бр. 79 от 2008г., изм. и доп. бр. 1 от 2013г.); публ., БСА, бр. 11 от 2001 г.
 13. Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2001 г.
 14. Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., изм. бр. 54 от 2009г.); публ., БСА, бр. 5/6 от 2015 г.
 15. Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. бр. 67 от 2007г, изм. бр. 19 от 2010г., изм. и доп. бр. 7 от 2011г.); публ., БСА, бр. 121 от 2010 г.
 16. Наредба № 3 за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г., изм. и доп. бр. 34 от 2015г.); публ., БСА, бр. 7/8 от 2015 г.
 17. Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 5/6 от 2015 г.
 18. Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г., изм. бр. 54 от 2009г.); публ., БСА, бр. 5/6 от 2015 г.
 19. Наредба № 1 за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм., бр. 102 от 2005 г.) и Норми за проектиране на пътища (части първа, втора и трета са отпечатани като притурка на “Държавен вестник”; част четвърта “Земно тяло”, ДВ, бр. 102 от 2005 г.; публ., БСА, бр. 12 от 2005 г.)
 20. Наредба № 20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. и доп. бр. 49 от 2007г., изм. и доп. бр. 38 от 2012г.)
 21. Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн. ДВ, бр. 73 от 2006г., изм. бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. бр. 68 от 2014г.);
 22. Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)
 23. Наредба № 10 за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн. Дв, бр. 32 от 2014г., изм. бр. 2 от 2015г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014г.
 24. Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; попр., бр. 20 и 42 от 2004 г.)
 25. Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване (обн. ДВ, бр. 86 и 87 от 2012г., изм. и доп. бр. 48 от 2014г.)
 26. Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000 г.
 27. Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места (публ., БСА, кн. 9 – 10 от 1975 г.; изм., кн. 7 от 1980 г.)
 28. Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:

Част първа “Основни положения”

Част втора “Натоварвания и въздействия”

Част трета “Земна основа и фундиране”

Част пета “Стоманени конструкции”

(Части първа, втора и трета на нормите са публикувани в “Нормативна база на проектирането и строителството”, 1989.)

(Част пета е публикувана в “Нормативна база на проектирането и строителството”, 1990.)

 1. Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели (публ. в “Нормативна база на проектирането и строителството”, 1988)
 2. Норми за проектиране на селскостопански пътища (публ., БСА, бр. 4 от 1987 г.; попр., бр. 7 от 1987 г.)
 3. Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)
 4. Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.)
 5. ПИПСМР – Раздел “Пътища и улици” (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.)
 6. ПИПСМР – Раздел “Железопътни и трамвайни линии” (публ., БСА, кн. 7 – 8 от 1968 г.)
 7. ПИПСМР – Раздел “Електрификация на железопътни линии” (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)
 8. ПИПСМР – Раздел “Мостове и водостоци” (публ., БСА, кн. 3 – 4 от 1969 г.)
 9. ПИПСМР – Раздел “Тунели” (публ., БСА, кн. 8 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 6 от 1978 г.)
 10. Наредба № 1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн. ДВ, бр. 34 от 2007г., изм. и доп. бр. 58 от 2007г., изм. и доп. бр. 102 от 2008г., изм. и доп. бр. 8 от 2015г.)
 11. Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (обн. ДВ, бр. 79 от 2008г., изм. бр. 101 от 2008г., изм. бр. 3 и 102 от 2009г., изм. бр. 82 от 2010г., изм. бр. 26 от 2011г., изм. бр. 94 от 2012г., изм. бр. 91 от 2015г.)
 12. Наредба № РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” (обн. ДВ, бр. 78 от 2011г.)
 13. Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (обн. ДВ, бр. 56 от 2012г., изм. бр. 32 от 2015г.), публ., БСА, бр. 7/8 от 2015 г.
 14. Наредба № РД-02-20-19 за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн. Дв, бр. 91 от 2012г.)

 

ХVІІІ. ГЕОЗАЩИТА

 

 1. Наредба № 4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.
 2. Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (ДВ, бр. 68 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2002 г.
 3. Наредба № 1 за геозащитната дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 г.); публ., БСА, бр. 1 от 1994 г.
 4. Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им (обн. ДВ, бр. 53 от 2014г., изм. бр. 102 от 2014г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014г.

 

ХІХ. ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДОПОЛЗВАНЕ

 

 1. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., изм. бр. 29, 30 и 36 от 2006г., изм. и доп. бр. 65 от 2006г., попр. бр. 66 от 2006г., изм. бр. 105 и 108 от 2006г., изм. бр. 22 от 2007г., изм. бр. 36, 52 и 70 от 2008г., изм. бр. 12 и 35 от 2009г., изм. и доп. бр. 47 от 2009г., изм. бр. 93 от 2009г., изм. и доп. бр. 95 от 2009г., изм. бр. 103 от 2009г., изм. и доп. бр. 61 от 2010г., изм. бр. 98 от 2010г., изм. бр. 19, 35 и 80 от 2011г., изм. бр. 45, 77 и 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 103 от 2013г., изм. и доп. бр. 26 от 2014г., изм. бр. 49 и 53 от 2014г., изм. бр. 17 от 2015г., изм. и доп. бр. 58 от 2015г.)
 2. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. бр. 30, 65 и 102 от 2006г., изм. бр. 102 от 2008г., изм .и доп. бр. 47 от 2009г., изм. бр. 93 от 2009г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.
 3. Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (ДВ, бр. 32 от 2006г.)
 4. Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 32 от 2006г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.
 5. Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите (обн. ДВ, бр. 23 от 2006г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.
 6. Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 23 от 2006г., попр. бр. 26 от 2006г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008 г.
 7. Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.
 8. Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г., доп. бр. 96 от 2010г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.
 9. Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
 10. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112 от 2004г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008г.
 11. 11. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. – бр. 41 от 2005 г., изм. и доп. бр. 63 от 2012г., изм. и доп. бр. 95 от 2013г., изм. бр. 102 от 2014г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.
 1. Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.
 2. Наредба № 11 за качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 25 от 2002 г., изм. и доп. бр. 53 от 2008г.)
 3. Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ, бр. 53 от 2008г.)
 4. Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.)
 5. Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.)
 6. Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г., изм. бр. 87 от 2007г., изм. и доп. бр. 1 от 2011г., изм .и одп. Бр. 102 от 2014г.)
 7. Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 47 от 2011 г., изм. и доп. бр. 14 от 2012г., изм. и доп. бр. 44 от 2013г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.
 8. Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. и доп. бр. 2 от 2010г., изм. и доп. бр. 15 от 2012г., изм. и доп. бр. 28 от 2013г., изм. и доп. бр. 90 от 2014г.), публ. БСА, бр. 6 от 2012г.
 9. Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2000 г.
 10. Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. и доп. бр. 22 от 2013г., изм. и доп. бр. 60 от 2014г.)
 11. Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008г.
 12. Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008г.
 13. Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн., ДВ, бр. 68 от 2004 г.; изм., бр. 22 от 2005 г., изм. бр. 54 от 2006г., изм. и доп. бр. 66 от 2008г.)
 14. Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ, бр. 27 от 2008г., изм. и доп. бр. 97 от 2011г.)
 15. Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр. 97 от 2004 г.)
 16. Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн. ДВ, бр. 49 от 2013г., изм. и доп. бр. 82 от 2014г.); публ., БСА, бр. 5 от 2013 г.
 17. Норми за проектиране на насипни язовирни стени (публ., БСА, бр. 1 и 6 от 1986 г.)
 18. Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013г., изм. и доп. бр. 79 от 2014г.)
 19. Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009г. на МРРБ за обявяване на обособени територии на действие на В и К операторите с обхват на обособените територии и техните граници (обн. ДВ, бр. 7 от 2010г.); публ., БСА, бр. 12 от 2010 г.
 20. Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ, бр. 56 от 2011г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.
 21. Решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (обн. ДВ, бр. 96 и 97 от 2012г.)

 

ХХ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г. и бр. 76 от 2005 г., изм. бр. 33 от 2006г., изм. и доп. бр. 48 и 102 от 2006г., изм. бр. 105 от 2006г., изм. и доп. бр. 40 от 2007г., изм. бр. 102 от 2008г., изм. бр. 108 от 2008г., изм. бр. 93 от 2009г., доп. бр. 12 и 58 от 2010г., изм. бр. 88 и 98 от 2010г., изм. бр. 60 от 2011г., изм. бр. 7 от 2012г., бр. 15 от 2013г., изм. И доп. Бр. 27 от 2014г.)
 2. Закон за инспектиране на труда (обн. ДВ, бр. 102 от 2008г.- в сила от 01.01.2009г., изм. бр. 35 и 82 от 2009г., изм. бр. 16 и 88 от 2010г.)
 3. Кодекс на труда (ДВ, бр. 26 от 1986г., посл. изм. бр. 27 от 2014 г.)
 4. Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.)
 5. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.
 6. Наредба № 13 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт (обн. ДВ, бр. 12 от 2006г.)
 7. Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (обн. ДВ, бр. 11 от 2006г.)
 8. Наредба № 11 за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. и доп. бр. 101 от 2007г.)
 9. Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрациии (ДВ, бр. 40 от 2005г.), публ. БСА, бр. 3 от 2007г.
 10. Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ, бр. 71 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.
 11. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г., изм. и доп. бр. 71 от 2006г., бр. 67 от 2007г., изм. и доп. бр. 2 от 2012г.)
 12. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. и доп. бр. 40 от 2008г.)
 13. Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., изм. и доп. бр. 40 от 2008г., изм. и доп. бр. 24 от 2013г.), публ. БСА, бр. 12 от 2008г.
 14. Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (обн. ДВ, бр. 15 от 2006г., изм. и доп. бр. 68 от 2006г.)
 15. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ, бр. 32 от 2004 г., изм. и доп. бр. 92 от 2013г.)
 16. Правилник по безопасността на труда при производството на цимент (издание на МТСГ, 1998)
 17. Правилник по безопасността на труда при взривните работи (издание на МТСГ, 1971; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 7 от 1992 г.)
 18. Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ (издание на ЦС на БПС, 1984)
 19. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997)
 20. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 4 от 1994 г.)
 21. Наредба № 9 за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините (ДВ, бр. 123 от 1997г., изм. и доп. бр. 68 от 2003г., изм. и доп. бр. 101 от 2007г.)
 22. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 102 от 2009г., попр. бр. 4 от 2010г.), публ. БСА, бр. 4 от 2010г.
 23. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005г., изм. бр. 17 от 2011г., изм. бр. 73 от 2013г.)
 24. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г., изм. и доп. бр. 19 от 2005г., изм. и доп. бр. 92 от 2013г.)
 25. Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ, бр. 63 от 2014г.), публ. БСА, бр. 11 от 2014г.

 

ХХІ. БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

 

 1. Закон за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006г., изм. бр. 11 от 2007г., изм. и доп. бр. 109 от 2007г., изм. бр. 67 от 2008г., изм. и доп. бр. 42 от 2009г., изм. бр. 74 от 2009г., изм. и доп. бр. 80 от 2010г., изм. бр. 87 и 97 от 2010г., бр. 26 от 2011г., бр. 38 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г.)
 2. Закон за защита при бедствия (обн. ДВ, бр. 102 от 2006г., изм. бр. 69 и 102 от 2008г., изм. и доп. бр. 35 от 2009г., изм. бр. 74 и 93 от 2009г., изм. бр. 61 от 2010г., изм. и доп. бр. 88 от 2010г., изм. бр. 98 от 2010г., изм. бр. 8 и 39 от 2011г., изм. и доп. бр. 80 от 2011г., изм. бр. 53 от 2014г., изм. и доп. бр. 14 от 2015г., изм. и доп. бр. 81 от 2015г.)
 3. Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.)
 4. Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт (обн. ДВ, бр. 102 от 2006г., изм. бр. 88 от 2007г., изм. и доп. бр. 47 и 101 от 2010г., изм. и доп. бр. 28 от 2012г., изм. и доп. бр. 47 от 2013г.)
 5. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006г., изм. бр. 46 от 2007г., изм. бр. 79 от 2008г., изм. бр. 32, 45 и 93 от 2009г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 7 от 2011г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.), публ. БСА, бр. 10 от 2008г.
 6. Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (ДВ, бр. 76 от 2013 г.)
 7. Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. бр. 46 от 2007г., изм. бр. 53 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010 г.)
 8. Наредба № 5 за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (ДВ, бр. 39 от 2003 г.)
 9. Наредба № І-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г.)
 10. Наредба № 11 за безопасност при съхраняване на отработено ядрено гориво (ДВ, бр. 20 от 2001 г.)
 11. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
 12. Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ, бр. 3 от 2009 г., изм. и доп. бр. 46 от 2015г.), публ. БСА, бр. 12 от 2008г.
 13. Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
 14. Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.), публ. БСА, бр. 4 от 2010 г.
 15. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2004 г., изм. и доп. бр. 32 от 2006г., бр. 40 и 85 от 2006г., изм. и доп. бр. 64 от 2008г., изм. бр. 32 от 2009 г., изм. бр. 99 от 2011г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.)
 16. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; доп., бр. 15 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., изм. бр. 40 от 2006г., изм. и доп. бр. 70 от 2006г., доп. бр. 64 от 2008г., изм. и доп. бр. 32 от 2009г., изм. и доп. бр. 18 от 2011г., изм. и доп. бр. 27 от 2014г.), публ. БСА, бр. 12 от 2014г.
 17. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г. и бр. 114 от 2003 г., бр. 40 от 2006г., изм. бр. 32 и 45 от 2009г. – в сила до 17.10.2010г.)
 18. Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г. и бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006г., изм. бр. 64 от 2008г., изм. бр. 32 от 2009г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.)
 19. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (обн. ДВ, бр. 79 от 2000г., изм. и доп. бр. 115 от 2002г., бр. 17 от 2003г., бр. 104 от 2004г., бр. 59 от 2006г., изм. и доп. бр. 64 от 2008г., изм. и доп. бр. 32 от 2009г., изм. и доп. бр. 73 от 2010г., изм. и доп. бр. 18 и 78 от 2011г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.); публ., БСА, бр. 8 от 2010 г., .); публ., БСА, бр. 2 от 2012 г.
 20. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обн. ДВ, бр. 73 от 2010г. – в сила от 18.10.2010г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.); публ., БСА, бр. 8 от 2010 г.
 21. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (обн. ДВ, бр. 64 от 2008г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 7 от 2011г., изм. и доп. бр. 49 от 2014г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.)
 22. Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (обн. ДВ, бр. 74 от 2004г., изм. и доп. бр. 74 от 2006г., изм. бр. 46 от 2007г., изм. бр. 5 от 2010г., изм. бр. 7 от 2011г.)
 23. Наредба № 4 за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (ДВ, бр. 8 от 2008г.), публ. БСА, бр. 2 от 2008г.
 24. Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия (обн. ДВ, бр. 84 от 2012г.)
 25. Наредба за осигуряване на безопасността при управление на отработено ядрено гориво (обн. ДВ, бр. 71 от 2004г., изм. и доп. бр. 76 от 2013г.)
 26. Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии (обн. ДВ, бр. 58 от 2014г.), публ. БСА, бр. 12 от 2014г.

 

ХХІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО, И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 

 1. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 62 и 76 от 2006г., изм. бр. 41 от 2007г., изм. и доп. бр. 86 от 2007г., изм. бр. 74 от 2009г., изм. и доп. бр. 80 от 2010г., изм. и доп. бр. 38 от 2011г., бр. 38 от 2012г., изм. бр. 53 и 77 от 2012г., доп. бр. 84 от 2012г.)
 2. Закон за националната стандартизация (ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. бр. 42 от 2009 г., изм. бр. 97 от 2010г.)
 3. Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. бр. 42 и 82 от 2009г., изм .и доп. бр. 41 от 2010г.)
 4. Закон за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., изм. бр. 36 от 2008г., изм. бр. 82 от 2009г., изм. бр. 39 от 2011г., изм. бр. 77 от 2012г.)
 5. 5. Постановление № 165 на Министерския съвет от 14.07.2004г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество (ДВ, бр. 64 от 2004г., изм. бр. 91 от 2005г., изм. бр. 40 от 2006г.)
 6. Постановление № 307 на Министерския съвет от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн. ДВ, бр. 1 от 1997 г., изм. бр. 45 от 1997 г. изм. бр. 4 от 2001г., изм.. и доп. бр. 27 от 2003г., бр. 78, 89 и 96 от 2005г., бр. 40 от 2006г.)
 7. Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп. бр. 66 от 2006г.)
 8. Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ, бр. 14 от 2015г.)
 9. Ръководства по прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 от 02.03.2005 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (публ., БСА, бр. 7 от 2005 г.)
 10. Заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на Номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 “Групи строителни продукти” от НСИОССП (ДВ, бр. 109 от 2003 г. – неофициален раздел, изм. бр. 26 от 2007г. – неофициален раздел); публ., БСА, бр. 10 от 2003 г.
 11. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г., попр. бр. 71 от 2008г., изм. и доп. бр. 48 от 2010г.)
 12. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11 от 2004 г., изм. бр. 24 от 2006г., изм. и доп. бр. 28 и 40 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г.)
 13. Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г.)
 14. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г. и бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006г., изм. бр. 37 от 2007г., изм. и доп. бр. 61 от 2008г., изм. и доп. бр. 88 от 2014г.)
 15. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (ДВ, бр. 100 от 2003 г., изм. и доп. бр. 24 и 40 от 2006г.); публ., БСА, бр. 12 от 2003 г.
 16. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (ДВ, бр. 87 от 2002 г., изм. и доп. бр. 24 и 40 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г., бр. 12 от 2015г., изм. и доп. бр. 12 от 2015г.)
 17. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм., бр. 87 и 115 от 2002 г., изм. и доп. бр. 24 и 40 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г.)
 18. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., изм. и доп. бр. 24 и 40 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г.); публ., БСА, бр. 3 от 2003 г.
 19. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.)
 20. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; попр., бр. 90 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г. и бр. 13 от 2003 г., изм. и доп. бр. 24 и 40 от 2006г.)
 21. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (ДВ, бр. 78 от 2011 г.)
 22. 22. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие (ДВ, бр. 56 от 2004г., изм. и доп. бр. 24 и 28 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г., изм. бр. 97 от 2008г.)
 23. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (Дв, бр. 48 от 2002г., изм. бр. 13 от 2003г., изм. и доп. бр. 24 и бр. 40 от 2006г.)
 24. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г. и бр. 96 от 2005 г., изм. бр. 24 и 40 от 2006г., изм. и доп. бр. 61 от 2006г.)
 25. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (обн. ДВ, бр. 80 от 2006г., изм. и доп. 37 от 2007г., изм. и доп. бр. 98 от 2009г., изм. и доп. бр. 48 от 2010г.)
 26. Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. бр. 85 от 2005 г.)
 27. Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България (ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. и доп. бр. 40 от 2006г., изм. и доп. бр. 8 от 2010г.); публ., БСА, бр. 1 от 2010 г.
 28. Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., изм. бр. 80 от 2006г., изм.бр. 37 от 2007г., изм. и доп. бр. 46 от 2007г., изм. и доп. бр. 56 от 2011г.)
 29. Наредба за реда и начина за извършване на метрологичен надзор (ДВ, бр. 88 от 2003 г.)
 30. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (обн. ДВ, бр. 50 от 2015г.)
 31. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (обн. ДВ, бр. 26 от 2002г., изм. и доп. бр. 115 от 2002г., бр. 13 от 2003г., бр. 11, 24 и 40 от 2006г., изм. бр. 88 от 2014г.)
 32. Процедура за извършване на проверки и дейности, свързани с издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието на строителните продукти и/или за издаване на технически одобрения (утвърдена със Заповед № РД-02-14-123 от 28.02.2007г. на МРРБ), публ. БСА, бр. 4 от 2007г.
 33. Регламент (ЕС) № 305/2011 от 09.03.2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (обн. Официален вестник на Европейския съюз, брой L88 от 04.04.2011г. в сила от 25.04.2011г.), публ. БСА, бр. 5 от 2011г.

 ХХІІІ. ОБЩА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА УРЕДБА

 

 1. Административнопроцесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 30 от 2006г. – в сила от 11.07.2006г., изм. бр. 59 и 64 от 2007г., изм. бр. 94 от 2008г., изм. бр. 35 от 2009г., изм. бр. 100 от 2010г., изм. и доп. бр. 39 от 2011г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 27 от 2014г.)
 2. Закон за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07.1978 г., доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., изм. и доп., бр. 28 от 8.04.1983 г., в сила от 1.07.1983 г., изм., бр. 101 от 27.12.1983 г., доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., изм. и доп., бр. 24 от 27.03.1987 г., изм., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 105 от 19.12.1991 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.1992 г., бр. 102 от 21.11.1995 г., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм. и доп., бр. 11 от 29.01.1998 г., доп., бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г. – изм., бр. 89 от 3.08.1998 г.; изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., доп., бр. 114 от 30.12.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 21.06.2002 г., изм. бр. 101 от 2002г., изм. бр. 39 от 2005г., изм. и доп. бр. 79 от 2005г., изм. бр. 30, 33 и 69 от 2006г., изм. бр. 108 от 2006г., доп. бр. 51 и 97 от 2007г., изм. бр. 12, 27 и 32 от 2009г., изм. и доп. бр. 10 от 2011г., изм. бр. 33, 39, 60 и 77 от 2011г., изм. бр. 19 от 2012г., изм. бр. 54 от 2012г., изм. и доп. бр. 77 от 2012г., бр. 17 от 2013г., бр. 98 и 107 от 2014г., изм. и доп. бр. 81 от 2015г.)
 3. Граждански процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007г., изм. и доп. бр. 50 от 2008г., ДВ, бр. 63 от 2008г. – Решение № 3 от 08.07.2008г. на Конституционния съд на РБ, изм. бр. 69 от 2008г., изм. бр. 12 и 19 от 2009г., изм. и доп. бр. 42 от 2009г., ДВ, бр. 47 от 2009г. – Решение № 4 от 16.06.2009г. на Конституционния съд на РБ, изм. бр. 82 от 2009г., изм. и доп. бр. 13 и 100 от 2010г., ДВ, бр. 5 от 2011г. – Решение № 15 от 21.12.2010г. на Конституционния съд на РБ, изм. и доп. бр. 49 от 2012г.)
 4. Закон за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп. бр. 95 от 2003г., изм. бр. 70 от 2004г., изм. бр. 19 от 2005г., изм. и доп. бр. 24 от 2006г., изм. бр. 30 от 2006г., доп. бр. 102 от 2006г., бр. 59 и 64 от 2007г., изм. бр. 43, 94 и 108 от 2008г., изм. бр. 35 и 42 от 2009г., изм. 15, 46, 58 и 77 от 2010г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010г. – бр. 91 от 2010г., изм. бр. 97 от 2010г., изм. бр. 1 от 2011г., изм. и доп. бр. 18 и 100 от 2011г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012г. )
 5. Закон за администрацията (Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 21.01.1999 г. – бр. 8 от 29.01.1999 г.; доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., попр., бр. 101 от 23.11.2001 г., изм. бр. 95 от 2003г., изм. бр. 19 от 2005г., изм. и доп. бр. 24 от 2006г., изм. бр. 30 от 2006г., изм. и доп. бр. 69 от 2006г., изм. бр. 102 от 2006г., изм. бр. 46 и 78 от 2007г., изм. бр. 43 и 94 от 2008г., изм. бр. 35 и 42 от 2009г., бр. 24 и 97 от 2010г., бр. 69 от 2011г., бр. 15 от 2012г., изм. бр. 82 от 2012г., изм. и доп. бр. 27 от 2014г.)

 

Забележка:

Българските стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти, се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Източник: ДНСК

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.