УВЕДОМЛЕНИЕ – “СИМЕКС-М-ЕООД ” ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“СИМЕКС-М-ЕООД” ЕООД СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „Промяна предназначението на “Метален  навес” в „Цех за механична обработка на металите” в УПИ XXI-1106 идентификатор 63427.8.1106, кв. ИПЗ, гр. Русе


 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.