УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

О Б Я ВА

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:„КАРИНА РУСЕ” ООД
 ЕИК 117 601 871
СЕДАЛИЩЕ:гр. Русе, ул. Студен кладенец № 4
УПРАВИТЕЛИ:Делян Петков Диков и Анна Борисова Филипова
Лице за контакти:инж. Ангел Агаларов, телефон:  0888 344 866; e-mail: agalarovbg@gmail.com

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение  „Промяна предназначението на част от производствена сграда във „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система” в УПИI-1786, кв. 696, град Русе”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.