УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собственикът на УПИ „Енергоремонт“ кв.1020 по кадастралната карта на гр. Русеобщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготви ИТП за „Пристройка към промишлена сграда с идентификатор 63427.8.28.7“ в имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.