УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Собствениците на УПИ III-11, кв.60 с. Сандровообщина РУСЕ има инвестиционното намерение да изготвят ИТП за „СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР“ в имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.