УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: за едноетажна жилищна сграда в имота си УПИ VI-154, кв. 7, ул. „Видин“, по пл. на гр. Мартен, Община Русе.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.