УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собствениците на ПИ 63427.2.1407, ЦГЧ, кв. 261, ул. Духовно Възраждане, гр. Русе има инвестиционното намерение да изготвят ПУП-ПРЗ за имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.