УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Собственика на имот с идентификатор 63427.183.25 гр. РУСЕ, община РУСЕ в местност „НАД ЛИНИЯТА“ имат инвестиционно намерение да изградят сграда за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства и автомивка в имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.