УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БТБ БЪЛГАРИЯ” АД, собственик на УПИ XXII – 1493, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе има инвестиционно намерение да изгради ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА в имота си.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.