УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “АГРОПЛАНТ 60” има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  Промяна предназначение на съществуваща стопанска постройка в „Кланичен пункт и месопреработка“ към съществуваща ферма за едри преживни животни в ПИ 36703.103.461, с. Кацелово, общ. Две могили

Bookmark the permalink.

Comments are closed.