УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че “Ф+С АГРО” ООД има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  Пристройка за производство на олио към съществуваща сграда“ в ПИ 52235.503.1048, кв. 82 по кадастралният план на с. Ново село, общ. Русе

Bookmark the permalink.

Comments are closed.