УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че „СГМ ПЛАСТИКС” ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Да изгради „Производствено складова база на „СГМ ПЛАСТИКС” ЕООД в УПИ XIII – 106пп, кв. 888, м-т „Слатина“, гр. Русе, общ. Русе“ в следните под-обекти:

  • Производствено складова база
  • КПП (контролно пропускателна пункт)
  • Външно ел. захранване + БКТП – 1х1000KVA
  • Външни ВиК връзки
  • Пътна връзка
Bookmark the permalink.

Comments are closed.