УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомяваме Ви, че собственика на УПИ “Енергоремонт”, кв.1020, ИПЗ, гр.Русе има следното инвестиционно предложение: изготвяне на технически проект и строителство на:  “Производствена сграда /Цех  разкрой/”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.