УВЕДОМЛЕНИЕ – ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе -СЪОБЩАВАТ на засегнатото население, че има инвестиционно предложение да изготви инвестиционен технически проект за: „”Жилищна сграда с гаражи в УПИ IV-4018,4020,4022,4023, кв. 290 по кадастралния план на гр. Русе”

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.